ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اروی بختیاری، حمید پورشریفی، حسن عشایری، حسن احدی، شکوه سادات بنی جمالی، (1398). نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(11)، 34-46. magiran.com/p2097852
Aroy Bakhtyari, Hamid Poorsharifi, Hasan Ashaieri, Hasan Ahadi, Banijamali Shokoohsadaat, (2020). The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(11), 34-46. magiran.com/p2097852
اروی بختیاری، حمید پورشریفی، حسن عشایری، حسن احدی، شکوه سادات بنی جمالی، نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(11): 34-46. magiran.com/p2097852
Aroy Bakhtyari, Hamid Poorsharifi, Hasan Ashaieri, Hasan Ahadi, Banijamali Shokoohsadaat, The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People, Qom University of Medical Sciences Journal, 2020; 13(11): 34-46. magiran.com/p2097852
اروی بختیاری، حمید پورشریفی، حسن عشایری، حسن احدی، شکوه سادات بنی جمالی، "نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 11 (1398): 34-46. magiran.com/p2097852
Aroy Bakhtyari, Hamid Poorsharifi, Hasan Ashaieri, Hasan Ahadi, Banijamali Shokoohsadaat, "The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.11 (2020): 34-46. magiran.com/p2097852
اروی بختیاری، حمید پورشریفی، حسن عشایری، حسن احدی، شکوه سادات بنی جمالی، (1398). 'نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(11)، صص.34-46. magiran.com/p2097852
Aroy Bakhtyari, Hamid Poorsharifi, Hasan Ashaieri, Hasan Ahadi, Banijamali Shokoohsadaat, (2020). 'The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(11), pp.34-46. magiran.com/p2097852
اروی بختیاری؛ حمید پورشریفی؛ حسن عشایری؛ حسن احدی؛ شکوه سادات بنی جمالی. "نقش عوامل پیش بین در حفظ کاهش وزن در افراد مبتلا به چاقی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،11 ، 1398، 34-46. magiran.com/p2097852
Aroy Bakhtyari; Hamid Poorsharifi; Hasan Ashaieri; Hasan Ahadi; Banijamali Shokoohsadaat. "The Role of Predictive Factors in Weight Loss Maintenance in Obese People", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 11, 2020, 34-46. magiran.com/p2097852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال