ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان عابدی، سهیلا رهگذر، ابوالقاسم اسماعیلی، (1398). نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(11)، 73-83. magiran.com/p2097856
Marjan Abedi, Soheila Rahgozar, Abolghasem Esmaeili, (2020). The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(11), 73-83. magiran.com/p2097856
مرجان عابدی، سهیلا رهگذر، ابوالقاسم اسماعیلی، نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(11): 73-83. magiran.com/p2097856
Marjan Abedi, Soheila Rahgozar, Abolghasem Esmaeili, The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism, Qom University of Medical Sciences Journal, 2020; 13(11): 73-83. magiran.com/p2097856
مرجان عابدی، سهیلا رهگذر، ابوالقاسم اسماعیلی، "نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 11 (1398): 73-83. magiran.com/p2097856
Marjan Abedi, Soheila Rahgozar, Abolghasem Esmaeili, "The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.11 (2020): 73-83. magiran.com/p2097856
مرجان عابدی، سهیلا رهگذر، ابوالقاسم اسماعیلی، (1398). 'نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(11)، صص.73-83. magiran.com/p2097856
Marjan Abedi, Soheila Rahgozar, Abolghasem Esmaeili, (2020). 'The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(11), pp.73-83. magiran.com/p2097856
مرجان عابدی؛ سهیلا رهگذر؛ ابوالقاسم اسماعیلی. "نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،11 ، 1398، 73-83. magiran.com/p2097856
Marjan Abedi; Soheila Rahgozar; Abolghasem Esmaeili. "The Effect of Iron on Malignant Lymphoblastic Cells Survival and Its Mechanism", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 11, 2020, 73-83. magiran.com/p2097856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال