ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری کلهر، سمانه یوسف لو، بهروز کاوه ئی، فاطمه محمدی، هما جوادی، (1398). بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، 52-63. magiran.com/p2097981
Mehri Kalhor, Samaneh Yuseflo, Behroz Kaveii, Fatemeh Mohammadi, Homa Javadi, (2020). Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Medicinal Plants, 18(72), 52-63. magiran.com/p2097981
مهری کلهر، سمانه یوسف لو، بهروز کاوه ئی، فاطمه محمدی، هما جوادی، بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین. فصلنامه گیاهان دارویی، 1398؛ 18(72): 52-63. magiran.com/p2097981
Mehri Kalhor, Samaneh Yuseflo, Behroz Kaveii, Fatemeh Mohammadi, Homa Javadi, Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Medicinal Plants, 2020; 18(72): 52-63. magiran.com/p2097981
مهری کلهر، سمانه یوسف لو، بهروز کاوه ئی، فاطمه محمدی، هما جوادی، "بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین"، فصلنامه گیاهان دارویی 18، شماره 72 (1398): 52-63. magiran.com/p2097981
Mehri Kalhor, Samaneh Yuseflo, Behroz Kaveii, Fatemeh Mohammadi, Homa Javadi, "Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences", Journal of Medicinal Plants 18, no.72 (2020): 52-63. magiran.com/p2097981
مهری کلهر، سمانه یوسف لو، بهروز کاوه ئی، فاطمه محمدی، هما جوادی، (1398). 'بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین'، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، صص.52-63. magiran.com/p2097981
Mehri Kalhor, Samaneh Yuseflo, Behroz Kaveii, Fatemeh Mohammadi, Homa Javadi, (2020). 'Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences', Journal of Medicinal Plants, 18(72), pp.52-63. magiran.com/p2097981
مهری کلهر؛ سمانه یوسف لو؛ بهروز کاوه ئی؛ فاطمه محمدی؛ هما جوادی. "بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین". فصلنامه گیاهان دارویی، 18 ،72 ، 1398، 52-63. magiran.com/p2097981
Mehri Kalhor; Samaneh Yuseflo; Behroz Kaveii; Fatemeh Mohammadi; Homa Javadi. "Effect of Yarrow (Achillea millefolium L.) Extract on Premenstrual Syndrome in Female Students Living in Dormitory of Qazvin University of Medical Sciences", Journal of Medicinal Plants, 18, 72, 2020, 52-63. magiran.com/p2097981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال