ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه تیموری، ناهید رجایی، زهرا فارسی، محمد پورمیرزایی، (1398). بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، 78-89. magiran.com/p2097983
Fatemeh Teimouri, Nahid Rajai, Zahra Farsi, Mohammad Pourmirzai, (2020). The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography, Journal of Medicinal Plants, 18(72), 78-89. magiran.com/p2097983
فاطمه تیموری، ناهید رجایی، زهرا فارسی، محمد پورمیرزایی، بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر. فصلنامه گیاهان دارویی، 1398؛ 18(72): 78-89. magiran.com/p2097983
Fatemeh Teimouri, Nahid Rajai, Zahra Farsi, Mohammad Pourmirzai, The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography, Journal of Medicinal Plants, 2020; 18(72): 78-89. magiran.com/p2097983
فاطمه تیموری، ناهید رجایی، زهرا فارسی، محمد پورمیرزایی، "بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر"، فصلنامه گیاهان دارویی 18، شماره 72 (1398): 78-89. magiran.com/p2097983
Fatemeh Teimouri, Nahid Rajai, Zahra Farsi, Mohammad Pourmirzai, "The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography", Journal of Medicinal Plants 18, no.72 (2020): 78-89. magiran.com/p2097983
فاطمه تیموری، ناهید رجایی، زهرا فارسی، محمد پورمیرزایی، (1398). 'بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر'، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، صص.78-89. magiran.com/p2097983
Fatemeh Teimouri, Nahid Rajai, Zahra Farsi, Mohammad Pourmirzai, (2020). 'The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography', Journal of Medicinal Plants, 18(72), pp.78-89. magiran.com/p2097983
فاطمه تیموری؛ ناهید رجایی؛ زهرا فارسی؛ محمد پورمیرزایی. "بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر استرس و اضطراب ناشی از خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر". فصلنامه گیاهان دارویی، 18 ،72 ، 1398، 78-89. magiran.com/p2097983
Fatemeh Teimouri; Nahid Rajai; Zahra Farsi; Mohammad Pourmirzai. "The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Stress and Anxiety during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography", Journal of Medicinal Plants, 18, 72, 2020, 78-89. magiran.com/p2097983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال