ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین امینی، کوروش رضایی، مهدی بهرامی، احمدرضا یزدان نیک، (1398). بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، 299-307. magiran.com/p2098002
Nazanin Amini, Korosh Rezaei, Mehdi Bahrami, Ahmadreza Yazdannik, (2020). Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients, Journal of Medicinal Plants, 18(72), 299-307. magiran.com/p2098002
نازنین امینی، کوروش رضایی، مهدی بهرامی، احمدرضا یزدان نیک، بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی. فصلنامه گیاهان دارویی، 1398؛ 18(72): 299-307. magiran.com/p2098002
Nazanin Amini, Korosh Rezaei, Mehdi Bahrami, Ahmadreza Yazdannik, Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients, Journal of Medicinal Plants, 2020; 18(72): 299-307. magiran.com/p2098002
نازنین امینی، کوروش رضایی، مهدی بهرامی، احمدرضا یزدان نیک، "بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی"، فصلنامه گیاهان دارویی 18، شماره 72 (1398): 299-307. magiran.com/p2098002
Nazanin Amini, Korosh Rezaei, Mehdi Bahrami, Ahmadreza Yazdannik, "Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients", Journal of Medicinal Plants 18, no.72 (2020): 299-307. magiran.com/p2098002
نازنین امینی، کوروش رضایی، مهدی بهرامی، احمدرضا یزدان نیک، (1398). 'بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی'، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(72)، صص.299-307. magiran.com/p2098002
Nazanin Amini, Korosh Rezaei, Mehdi Bahrami, Ahmadreza Yazdannik, (2020). 'Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients', Journal of Medicinal Plants, 18(72), pp.299-307. magiran.com/p2098002
نازنین امینی؛ کوروش رضایی؛ مهدی بهرامی؛ احمدرضا یزدان نیک. "بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی". فصلنامه گیاهان دارویی، 18 ،72 ، 1398، 299-307. magiran.com/p2098002
Nazanin Amini; Korosh Rezaei; Mehdi Bahrami; Ahmadreza Yazdannik. "Effect of Nebulized Eucalyptus on Ventilator Associated Pneumonia in Ventilated Patients", Journal of Medicinal Plants, 18, 72, 2020, 299-307. magiran.com/p2098002
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال