ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دارایی، صدیقه صادق حسنی، لیلا سمیعی، (1398). کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 18(102)، 50-64. magiran.com/p2098205
M. Daraee, S. Sadeghhassani, L. samiee, (2019). Application of Graphene for Producing of Clean Energy, Iranian Chemical Engineering Journal, 18(102), 50-64. magiran.com/p2098205
مریم دارایی، صدیقه صادق حسنی، لیلا سمیعی، کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک. دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 1398؛ 18(102): 50-64. magiran.com/p2098205
M. Daraee, S. Sadeghhassani, L. samiee, Application of Graphene for Producing of Clean Energy, Iranian Chemical Engineering Journal, 2019; 18(102): 50-64. magiran.com/p2098205
مریم دارایی، صدیقه صادق حسنی، لیلا سمیعی، "کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک"، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 18، شماره 102 (1398): 50-64. magiran.com/p2098205
M. Daraee, S. Sadeghhassani, L. samiee, "Application of Graphene for Producing of Clean Energy", Iranian Chemical Engineering Journal 18, no.102 (2019): 50-64. magiran.com/p2098205
مریم دارایی، صدیقه صادق حسنی، لیلا سمیعی، (1398). 'کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک'، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 18(102)، صص.50-64. magiran.com/p2098205
M. Daraee, S. Sadeghhassani, L. samiee, (2019). 'Application of Graphene for Producing of Clean Energy', Iranian Chemical Engineering Journal, 18(102), pp.50-64. magiran.com/p2098205
مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی؛ لیلا سمیعی. "کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک". دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 18 ،102 ، 1398، 50-64. magiran.com/p2098205
M. Daraee; S. Sadeghhassani; L. samiee. "Application of Graphene for Producing of Clean Energy", Iranian Chemical Engineering Journal, 18, 102, 2019, 50-64. magiran.com/p2098205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال