ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد محمدی فرد، سمیه قجری، رضا اسفندیاری، (1398). عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7(3)، 48-78. magiran.com/p2098261
Reza Esfandiari, Somayeh Qajari, Ahmad Mohammadifard, (2019). Factors Affecting Social Capital Based on the Concepts of the Holy Quran(Case Study: Experts of Quran and Hadith University, Qom), The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7(3), 48-78. magiran.com/p2098261
احمد محمدی فرد، سمیه قجری، رضا اسفندیاری، عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم). فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1398؛ 7(3): 48-78. magiran.com/p2098261
Reza Esfandiari, Somayeh Qajari, Ahmad Mohammadifard, Factors Affecting Social Capital Based on the Concepts of the Holy Quran(Case Study: Experts of Quran and Hadith University, Qom), The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2019; 7(3): 48-78. magiran.com/p2098261
احمد محمدی فرد، سمیه قجری، رضا اسفندیاری، "عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 7، شماره 3 (1398): 48-78. magiran.com/p2098261
Reza Esfandiari, Somayeh Qajari, Ahmad Mohammadifard, "Factors Affecting Social Capital Based on the Concepts of the Holy Quran(Case Study: Experts of Quran and Hadith University, Qom)", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 7, no.3 (2019): 48-78. magiran.com/p2098261
احمد محمدی فرد، سمیه قجری، رضا اسفندیاری، (1398). 'عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7(3)، صص.48-78. magiran.com/p2098261
Reza Esfandiari, Somayeh Qajari, Ahmad Mohammadifard, (2019). 'Factors Affecting Social Capital Based on the Concepts of the Holy Quran(Case Study: Experts of Quran and Hadith University, Qom)', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7(3), pp.48-78. magiran.com/p2098261
احمد محمدی فرد؛ سمیه قجری؛ رضا اسفندیاری. "عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم)". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7 ،3 ، 1398، 48-78. magiran.com/p2098261
Reza Esfandiari; Somayeh Qajari; Ahmad Mohammadifard. "Factors Affecting Social Capital Based on the Concepts of the Holy Quran(Case Study: Experts of Quran and Hadith University, Qom)", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7, 3, 2019, 48-78. magiran.com/p2098261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال