ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله آقاجانی، یوسف حسین نژاد خاکی، (1398). از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاست های فرهنگی)، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7(3)، 160-186. magiran.com/p2098265
Nasrollah Aghajani, Yusof Hosseinnejad, (2019). From Ideology to Policymaking Patterns in the Western Cultural System(An Examination of the origins of political theories in formulating cultural policies), The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7(3), 160-186. magiran.com/p2098265
نصرالله آقاجانی، یوسف حسین نژاد خاکی، از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاست های فرهنگی). فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1398؛ 7(3): 160-186. magiran.com/p2098265
Nasrollah Aghajani, Yusof Hosseinnejad, From Ideology to Policymaking Patterns in the Western Cultural System(An Examination of the origins of political theories in formulating cultural policies), The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2019; 7(3): 160-186. magiran.com/p2098265
نصرالله آقاجانی، یوسف حسین نژاد خاکی، "از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاست های فرهنگی)"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 7، شماره 3 (1398): 160-186. magiran.com/p2098265
Nasrollah Aghajani, Yusof Hosseinnejad, "From Ideology to Policymaking Patterns in the Western Cultural System(An Examination of the origins of political theories in formulating cultural policies)", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 7, no.3 (2019): 160-186. magiran.com/p2098265
نصرالله آقاجانی، یوسف حسین نژاد خاکی، (1398). 'از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاست های فرهنگی)'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7(3)، صص.160-186. magiran.com/p2098265
Nasrollah Aghajani, Yusof Hosseinnejad, (2019). 'From Ideology to Policymaking Patterns in the Western Cultural System(An Examination of the origins of political theories in formulating cultural policies)', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7(3), pp.160-186. magiran.com/p2098265
نصرالله آقاجانی؛ یوسف حسین نژاد خاکی. "از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاست های فرهنگی)". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 7 ،3 ، 1398، 160-186. magiran.com/p2098265
Nasrollah Aghajani; Yusof Hosseinnejad. "From Ideology to Policymaking Patterns in the Western Cultural System(An Examination of the origins of political theories in formulating cultural policies)", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 7, 3, 2019, 160-186. magiran.com/p2098265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال