ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود بابایی، یوسف مسلمی مهنی، (1398). پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107، 65-94. magiran.com/p2098354
Mahmoud Babaei , Yousef Moslemi Mehni, (2019). Complexity in the Relations between Armenian Diaspora and Armenia Government, Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, 65-94. magiran.com/p2098354
محمود بابایی، یوسف مسلمی مهنی، پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1398؛ 107: 65-94. magiran.com/p2098354
Mahmoud Babaei , Yousef Moslemi Mehni, Complexity in the Relations between Armenian Diaspora and Armenia Government, Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 2019; 107: 65-94. magiran.com/p2098354
محمود بابایی، یوسف مسلمی مهنی، "پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،107 (1398): 65-94. magiran.com/p2098354
Mahmoud Babaei , Yousef Moslemi Mehni, "Complexity in the Relations between Armenian Diaspora and Armenia Government", Journal of Central Asia and The Caucasus Studies no. 107 (2019): 65-94. magiran.com/p2098354
محمود بابایی، یوسف مسلمی مهنی، (1398). 'پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان'، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107، صص.65-94. magiran.com/p2098354
Mahmoud Babaei , Yousef Moslemi Mehni, (2019). 'Complexity in the Relations between Armenian Diaspora and Armenia Government', Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, pp.65-94. magiran.com/p2098354
محمود بابایی؛ یوسف مسلمی مهنی. "پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان". فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107 ، 1398، 65-94. magiran.com/p2098354
Mahmoud Babaei ; Yousef Moslemi Mehni. "Complexity in the Relations between Armenian Diaspora and Armenia Government", Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, 2019, 65-94. magiran.com/p2098354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال