ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماندانا تیشه یار، مجتبی تویسرکانی، (1398). آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107، 95-126. magiran.com/p2098355
Mandana Tishehyar , Mojtaba Touiserkani, (2019). Central Asia in the Binary of South Korea’s Eurasian Initiative and Chinese Belt – Road, Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, 95-126. magiran.com/p2098355
ماندانا تیشه یار، مجتبی تویسرکانی، آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1398؛ 107: 95-126. magiran.com/p2098355
Mandana Tishehyar , Mojtaba Touiserkani, Central Asia in the Binary of South Korea’s Eurasian Initiative and Chinese Belt – Road, Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 2019; 107: 95-126. magiran.com/p2098355
ماندانا تیشه یار، مجتبی تویسرکانی، "آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،107 (1398): 95-126. magiran.com/p2098355
Mandana Tishehyar , Mojtaba Touiserkani, "Central Asia in the Binary of South Korea’s Eurasian Initiative and Chinese Belt – Road", Journal of Central Asia and The Caucasus Studies no. 107 (2019): 95-126. magiran.com/p2098355
ماندانا تیشه یار، مجتبی تویسرکانی، (1398). 'آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین'، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107، صص.95-126. magiran.com/p2098355
Mandana Tishehyar , Mojtaba Touiserkani, (2019). 'Central Asia in the Binary of South Korea’s Eurasian Initiative and Chinese Belt – Road', Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, pp.95-126. magiran.com/p2098355
ماندانا تیشه یار؛ مجتبی تویسرکانی. "آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین". فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 107 ، 1398، 95-126. magiran.com/p2098355
Mandana Tishehyar ; Mojtaba Touiserkani. "Central Asia in the Binary of South Korea’s Eurasian Initiative and Chinese Belt – Road", Journal of Central Asia and The Caucasus Studies, 107, 2019, 95-126. magiran.com/p2098355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال