ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه سادات پیام، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، (1397). اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی، مجله فیزیک کاربردی، 8(2)، 15-27. magiran.com/p2098668
Najmesadat Payam , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, (2018). The effect of Chitosan Concentration Change and the Effect of Chitosan Solution pH Change on the Structural Properties of Chitosan Nanoparticles Made by Ionic Gelation Method, journal of Applied Physics, 8(2), 15-27. magiran.com/p2098668
نجمه سادات پیام، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی. مجله فیزیک کاربردی، 1397؛ 8(2): 15-27. magiran.com/p2098668
Najmesadat Payam , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, The effect of Chitosan Concentration Change and the Effect of Chitosan Solution pH Change on the Structural Properties of Chitosan Nanoparticles Made by Ionic Gelation Method, journal of Applied Physics, 2018; 8(2): 15-27. magiran.com/p2098668
نجمه سادات پیام، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، "اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی"، مجله فیزیک کاربردی 8، شماره 2 (1397): 15-27. magiran.com/p2098668
Najmesadat Payam , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, "The effect of Chitosan Concentration Change and the Effect of Chitosan Solution pH Change on the Structural Properties of Chitosan Nanoparticles Made by Ionic Gelation Method", journal of Applied Physics 8, no.2 (2018): 15-27. magiran.com/p2098668
نجمه سادات پیام، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، (1397). 'اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی'، مجله فیزیک کاربردی، 8(2)، صص.15-27. magiran.com/p2098668
Najmesadat Payam , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, (2018). 'The effect of Chitosan Concentration Change and the Effect of Chitosan Solution pH Change on the Structural Properties of Chitosan Nanoparticles Made by Ionic Gelation Method', journal of Applied Physics, 8(2), pp.15-27. magiran.com/p2098668
نجمه سادات پیام؛ علیرضا رازقی زاده؛ وحدت رفیعی. "اثر تغییر غلظت کیتوزان و اثر تغییر pH محلول کیتوزان در خواص ساختاری نانوذرات کیتوزان ساخته شده به روش ژله ای شدن یونی". مجله فیزیک کاربردی، 8 ،2 ، 1397، 15-27. magiran.com/p2098668
Najmesadat Payam ; Alireza Razeghizadeh; Vahdat Rafee. "The effect of Chitosan Concentration Change and the Effect of Chitosan Solution pH Change on the Structural Properties of Chitosan Nanoparticles Made by Ionic Gelation Method", journal of Applied Physics, 8, 2, 2018, 15-27. magiran.com/p2098668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال