ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مریدپور، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، (1398). سنتز و بررسی تجربی اثر نسبت حجمی و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس آب، مجله فیزیک کاربردی، 9(1)، 71-89. magiran.com/p2098678
Maryam Moridpour , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, (2019). Synthesis and Experimental Study of the Effect of Volume Fraction and Temperature on Thermal Conductivity Coefficient of Copper Oxide-Water Nanofluid, journal of Applied Physics, 9(1), 71-89. magiran.com/p2098678
مریم مریدپور، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، سنتز و بررسی تجربی اثر نسبت حجمی و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس آب. مجله فیزیک کاربردی، 1398؛ 9(1): 71-89. magiran.com/p2098678
Maryam Moridpour , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, Synthesis and Experimental Study of the Effect of Volume Fraction and Temperature on Thermal Conductivity Coefficient of Copper Oxide-Water Nanofluid, journal of Applied Physics, 2019; 9(1): 71-89. magiran.com/p2098678
مریم مریدپور، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، "سنتز و بررسی تجربی اثر نسبت حجمی و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس آب"، مجله فیزیک کاربردی 9، شماره 1 (1398): 71-89. magiran.com/p2098678
Maryam Moridpour , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, "Synthesis and Experimental Study of the Effect of Volume Fraction and Temperature on Thermal Conductivity Coefficient of Copper Oxide-Water Nanofluid", journal of Applied Physics 9, no.1 (2019): 71-89. magiran.com/p2098678
مریم مریدپور، علیرضا رازقی زاده، وحدت رفیعی، (1398). 'سنتز و بررسی تجربی اثر نسبت حجمی و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس آب'، مجله فیزیک کاربردی، 9(1)، صص.71-89. magiran.com/p2098678
Maryam Moridpour , Alireza Razeghizadeh, Vahdat Rafee, (2019). 'Synthesis and Experimental Study of the Effect of Volume Fraction and Temperature on Thermal Conductivity Coefficient of Copper Oxide-Water Nanofluid', journal of Applied Physics, 9(1), pp.71-89. magiran.com/p2098678
مریم مریدپور؛ علیرضا رازقی زاده؛ وحدت رفیعی. "سنتز و بررسی تجربی اثر نسبت حجمی و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس آب". مجله فیزیک کاربردی، 9 ،1 ، 1398، 71-89. magiran.com/p2098678
Maryam Moridpour ; Alireza Razeghizadeh; Vahdat Rafee. "Synthesis and Experimental Study of the Effect of Volume Fraction and Temperature on Thermal Conductivity Coefficient of Copper Oxide-Water Nanofluid", journal of Applied Physics, 9, 1, 2019, 71-89. magiran.com/p2098678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال