ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا بهبهانی، راضیه لک، (1398). پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی)، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، 35-56. magiran.com/p2098702
R. Behbahani , R. Lak, (2019). Distribution of sedimentary constituents and mineralogy in the northern part of the Persian Gulf (marine area and incoming rivers), Applied Sedimentology, 7(13), 35-56. magiran.com/p2098702
رضا بهبهانی، راضیه لک، پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی). دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1398؛ 7(13): 35-56. magiran.com/p2098702
R. Behbahani , R. Lak, Distribution of sedimentary constituents and mineralogy in the northern part of the Persian Gulf (marine area and incoming rivers), Applied Sedimentology, 2019; 7(13): 35-56. magiran.com/p2098702
رضا بهبهانی، راضیه لک، "پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی)"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 7، شماره 13 (1398): 35-56. magiran.com/p2098702
R. Behbahani , R. Lak, "Distribution of sedimentary constituents and mineralogy in the northern part of the Persian Gulf (marine area and incoming rivers)", Applied Sedimentology 7, no.13 (2019): 35-56. magiran.com/p2098702
رضا بهبهانی، راضیه لک، (1398). 'پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی)'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، صص.35-56. magiran.com/p2098702
R. Behbahani , R. Lak, (2019). 'Distribution of sedimentary constituents and mineralogy in the northern part of the Persian Gulf (marine area and incoming rivers)', Applied Sedimentology, 7(13), pp.35-56. magiran.com/p2098702
رضا بهبهانی؛ راضیه لک. "پراکندگی اجزای رسوبی و بررسی کانی شناختی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی)". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7 ،13 ، 1398، 35-56. magiran.com/p2098702
R. Behbahani ; R. Lak. "Distribution of sedimentary constituents and mineralogy in the northern part of the Persian Gulf (marine area and incoming rivers)", Applied Sedimentology, 7, 13, 2019, 35-56. magiran.com/p2098702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال