ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب نصیری، ارام بایت گل، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، حسین مصدق، (1398). کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، 77-93. magiran.com/p2098704
Y. Nasiri, A. Bayet Goll, A. Mahboubi, S. R. Moussavi Harami , H. Mosaddegh, (2019). Application of Markov Chain Method in depositional sequences interpretation to provide ichnological model of carbonate sediments of the Mobarak Formation (central and eastern Alborz Zone, North Iran), Applied Sedimentology, 7(13), 77-93. magiran.com/p2098704
یعقوب نصیری، ارام بایت گل، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، حسین مصدق، کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران). دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1398؛ 7(13): 77-93. magiran.com/p2098704
Y. Nasiri, A. Bayet Goll, A. Mahboubi, S. R. Moussavi Harami , H. Mosaddegh, Application of Markov Chain Method in depositional sequences interpretation to provide ichnological model of carbonate sediments of the Mobarak Formation (central and eastern Alborz Zone, North Iran), Applied Sedimentology, 2019; 7(13): 77-93. magiran.com/p2098704
یعقوب نصیری، ارام بایت گل، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، حسین مصدق، "کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 7، شماره 13 (1398): 77-93. magiran.com/p2098704
Y. Nasiri, A. Bayet Goll, A. Mahboubi, S. R. Moussavi Harami , H. Mosaddegh, "Application of Markov Chain Method in depositional sequences interpretation to provide ichnological model of carbonate sediments of the Mobarak Formation (central and eastern Alborz Zone, North Iran)", Applied Sedimentology 7, no.13 (2019): 77-93. magiran.com/p2098704
یعقوب نصیری، ارام بایت گل، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، حسین مصدق، (1398). 'کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، صص.77-93. magiran.com/p2098704
Y. Nasiri, A. Bayet Goll, A. Mahboubi, S. R. Moussavi Harami , H. Mosaddegh, (2019). 'Application of Markov Chain Method in depositional sequences interpretation to provide ichnological model of carbonate sediments of the Mobarak Formation (central and eastern Alborz Zone, North Iran)', Applied Sedimentology, 7(13), pp.77-93. magiran.com/p2098704
یعقوب نصیری؛ ارام بایت گل؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین مصدق. "کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7 ،13 ، 1398، 77-93. magiran.com/p2098704
Y. Nasiri; A. Bayet Goll; A. Mahboubi; S. R. Moussavi Harami ; H. Mosaddegh. "Application of Markov Chain Method in depositional sequences interpretation to provide ichnological model of carbonate sediments of the Mobarak Formation (central and eastern Alborz Zone, North Iran)", Applied Sedimentology, 7, 13, 2019, 77-93. magiran.com/p2098704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال