ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه موری، ایرج مغفوری مقدم، بهروز رفیعی، مصطفی صداقت نیا، (1398). ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، 94-101. magiran.com/p2098705
Sh. Moori , I. Maghfouri Moghaddam, B. Rafiei, M. Sedaghatnia, (2019). Evaluation of Geochemical Properties Garau Formation Using Rock-Eval Pyrolysis Data in West regions of Khorramabad and North-west of Kermanshah, Applied Sedimentology, 7(13), 94-101. magiran.com/p2098705
شکوفه موری، ایرج مغفوری مقدم، بهروز رفیعی، مصطفی صداقت نیا، ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1398؛ 7(13): 94-101. magiran.com/p2098705
Sh. Moori , I. Maghfouri Moghaddam, B. Rafiei, M. Sedaghatnia, Evaluation of Geochemical Properties Garau Formation Using Rock-Eval Pyrolysis Data in West regions of Khorramabad and North-west of Kermanshah, Applied Sedimentology, 2019; 7(13): 94-101. magiran.com/p2098705
شکوفه موری، ایرج مغفوری مقدم، بهروز رفیعی، مصطفی صداقت نیا، "ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 7، شماره 13 (1398): 94-101. magiran.com/p2098705
Sh. Moori , I. Maghfouri Moghaddam, B. Rafiei, M. Sedaghatnia, "Evaluation of Geochemical Properties Garau Formation Using Rock-Eval Pyrolysis Data in West regions of Khorramabad and North-west of Kermanshah", Applied Sedimentology 7, no.13 (2019): 94-101. magiran.com/p2098705
شکوفه موری، ایرج مغفوری مقدم، بهروز رفیعی، مصطفی صداقت نیا، (1398). 'ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، صص.94-101. magiran.com/p2098705
Sh. Moori , I. Maghfouri Moghaddam, B. Rafiei, M. Sedaghatnia, (2019). 'Evaluation of Geochemical Properties Garau Formation Using Rock-Eval Pyrolysis Data in West regions of Khorramabad and North-west of Kermanshah', Applied Sedimentology, 7(13), pp.94-101. magiran.com/p2098705
شکوفه موری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ بهروز رفیعی؛ مصطفی صداقت نیا. "ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7 ،13 ، 1398، 94-101. magiran.com/p2098705
Sh. Moori ; I. Maghfouri Moghaddam; B. Rafiei; M. Sedaghatnia. "Evaluation of Geochemical Properties Garau Formation Using Rock-Eval Pyrolysis Data in West regions of Khorramabad and North-west of Kermanshah", Applied Sedimentology, 7, 13, 2019, 94-101. magiran.com/p2098705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال