ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان زارع، محمد وحیدی نیا، محمد حسین قرائی محمودی، (1398). چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، 102-130. magiran.com/p2098706
M. Zare , M. Vahidinia, M. H. Mahmudy Garaie, (2019). Biostratigraphy, Microfacies, Sedimentary environment and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran and correlation of region with other sections at Zagros, Applied Sedimentology, 7(13), 102-130. magiran.com/p2098706
مژگان زارع، محمد وحیدی نیا، محمد حسین قرائی محمودی، چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1398؛ 7(13): 102-130. magiran.com/p2098706
M. Zare , M. Vahidinia, M. H. Mahmudy Garaie, Biostratigraphy, Microfacies, Sedimentary environment and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran and correlation of region with other sections at Zagros, Applied Sedimentology, 2019; 7(13): 102-130. magiran.com/p2098706
مژگان زارع، محمد وحیدی نیا، محمد حسین قرائی محمودی، "چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 7، شماره 13 (1398): 102-130. magiran.com/p2098706
M. Zare , M. Vahidinia, M. H. Mahmudy Garaie, "Biostratigraphy, Microfacies, Sedimentary environment and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran and correlation of region with other sections at Zagros", Applied Sedimentology 7, no.13 (2019): 102-130. magiran.com/p2098706
مژگان زارع، محمد وحیدی نیا، محمد حسین قرائی محمودی، (1398). 'چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7(13)، صص.102-130. magiran.com/p2098706
M. Zare , M. Vahidinia, M. H. Mahmudy Garaie, (2019). 'Biostratigraphy, Microfacies, Sedimentary environment and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran and correlation of region with other sections at Zagros', Applied Sedimentology, 7(13), pp.102-130. magiran.com/p2098706
مژگان زارع؛ محمد وحیدی نیا؛ محمد حسین قرائی محمودی. "چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب ایران و تطابق آن با دیگر نواحی زاگرس". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 7 ،13 ، 1398، 102-130. magiran.com/p2098706
M. Zare ; M. Vahidinia; M. H. Mahmudy Garaie. "Biostratigraphy, Microfacies, Sedimentary environment and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran and correlation of region with other sections at Zagros", Applied Sedimentology, 7, 13, 2019, 102-130. magiran.com/p2098706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال