ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه چین آوه، مهرنوش اخلاقی، (1398). اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(4)، 45-56. magiran.com/p2098713
Mahbobeh Chinaveh, Mehrnush Akhlaghi, (2020). Efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism, Journal of Exceptional Children, 19(4), 45-56. magiran.com/p2098713
محبوبه چین آوه، مهرنوش اخلاقی، اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(4): 45-56. magiran.com/p2098713
Mahbobeh Chinaveh, Mehrnush Akhlaghi, Efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism, Journal of Exceptional Children, 2020; 19(4): 45-56. magiran.com/p2098713
محبوبه چین آوه، مهرنوش اخلاقی، "اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 4 (1398): 45-56. magiran.com/p2098713
Mahbobeh Chinaveh, Mehrnush Akhlaghi, "Efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism", Journal of Exceptional Children 19, no.4 (2020): 45-56. magiran.com/p2098713
محبوبه چین آوه، مهرنوش اخلاقی، (1398). 'اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(4)، صص.45-56. magiran.com/p2098713
Mahbobeh Chinaveh, Mehrnush Akhlaghi, (2020). 'Efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism', Journal of Exceptional Children, 19(4), pp.45-56. magiran.com/p2098713
محبوبه چین آوه؛ مهرنوش اخلاقی. "اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،4 ، 1398، 45-56. magiran.com/p2098713
Mahbobeh Chinaveh; Mehrnush Akhlaghi. "Efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism", Journal of Exceptional Children, 19, 4, 2020, 45-56. magiran.com/p2098713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال