ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سمیه جلیل آبکنار، غلامعی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب، (1398). اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(4)، 65-76. magiran.com/p2098715
Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab, (2020). The Effictiveness of Arsh Leisure Time Program on the Working Memory, Cognitive Capacity and Communication Skills of Children with Intellectual Disability, Journal of Exceptional Children, 19(4), 65-76. magiran.com/p2098715
سیده سمیه جلیل آبکنار، غلامعی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب، اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(4): 65-76. magiran.com/p2098715
Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab, The Effictiveness of Arsh Leisure Time Program on the Working Memory, Cognitive Capacity and Communication Skills of Children with Intellectual Disability, Journal of Exceptional Children, 2020; 19(4): 65-76. magiran.com/p2098715
سیده سمیه جلیل آبکنار، غلامعی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب، "اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 4 (1398): 65-76. magiran.com/p2098715
Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab, "The Effictiveness of Arsh Leisure Time Program on the Working Memory, Cognitive Capacity and Communication Skills of Children with Intellectual Disability", Journal of Exceptional Children 19, no.4 (2020): 65-76. magiran.com/p2098715
سیده سمیه جلیل آبکنار، غلامعی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب، (1398). 'اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(4)، صص.65-76. magiran.com/p2098715
Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab, (2020). 'The Effictiveness of Arsh Leisure Time Program on the Working Memory, Cognitive Capacity and Communication Skills of Children with Intellectual Disability', Journal of Exceptional Children, 19(4), pp.65-76. magiran.com/p2098715
سیده سمیه جلیل آبکنار؛ غلامعی افروز؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ باقر غباری بناب. "اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،4 ، 1398، 65-76. magiran.com/p2098715
Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar; Gholam Ali Afrooz; Ali Akbar Arjmandnia; Bagher Ghobari; Bonab. "The Effictiveness of Arsh Leisure Time Program on the Working Memory, Cognitive Capacity and Communication Skills of Children with Intellectual Disability", Journal of Exceptional Children, 19, 4, 2020, 65-76. magiran.com/p2098715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال