ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی زحل، افسانه صدیقی، علی اکبر شفیع خانی، سیدامیر فرزام، (1398). سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(182)، 111-116. magiran.com/p2098732
Mohammad Ali Zohal, Afsaneh Sedighi, Ali Akbar Shafikhani, Seyed Amir Farzam, (2020). Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(182), 111-116. magiran.com/p2098732
محمدعلی زحل، افسانه صدیقی، علی اکبر شفیع خانی، سیدامیر فرزام، سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(182): 111-116. magiran.com/p2098732
Mohammad Ali Zohal, Afsaneh Sedighi, Ali Akbar Shafikhani, Seyed Amir Farzam, Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 29(182): 111-116. magiran.com/p2098732
محمدعلی زحل، افسانه صدیقی، علی اکبر شفیع خانی، سیدامیر فرزام، "سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 182 (1398): 111-116. magiran.com/p2098732
Mohammad Ali Zohal, Afsaneh Sedighi, Ali Akbar Shafikhani, Seyed Amir Farzam, "Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.182 (2020): 111-116. magiran.com/p2098732
محمدعلی زحل، افسانه صدیقی، علی اکبر شفیع خانی، سیدامیر فرزام، (1398). 'سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(182)، صص.111-116. magiran.com/p2098732
Mohammad Ali Zohal, Afsaneh Sedighi, Ali Akbar Shafikhani, Seyed Amir Farzam, (2020). 'Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(182), pp.111-116. magiran.com/p2098732
محمدعلی زحل؛ افسانه صدیقی؛ علی اکبر شفیع خانی؛ سیدامیر فرزام. "سندرم متابولیک در مردان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،182 ، 1398، 111-116. magiran.com/p2098732
Mohammad Ali Zohal; Afsaneh Sedighi; Ali Akbar Shafikhani; Seyed Amir Farzam. "Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease:", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 182, 2020, 111-116. magiran.com/p2098732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال