ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا کربلائی حیدری، لادن تقوی، پروین حسنی زاده، (1398). القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، 21-28. magiran.com/p2098745
H. Karbalaei Heidari, L. Taghavi, P. Hasani Zadeh, (2020). Induction of Biosurfactant Production from a Native Isolated Moderately Halophilic Bacterium, Halomonas sp. MM93 in the Presence of Olive Oil and Study of its Stability, Modares Journal of Biotechnology, 11(1), 21-28. magiran.com/p2098745
حمیدرضا کربلائی حیدری، لادن تقوی، پروین حسنی زاده، القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1398؛ 11(1): 21-28. magiran.com/p2098745
H. Karbalaei Heidari, L. Taghavi, P. Hasani Zadeh, Induction of Biosurfactant Production from a Native Isolated Moderately Halophilic Bacterium, Halomonas sp. MM93 in the Presence of Olive Oil and Study of its Stability, Modares Journal of Biotechnology, 2020; 11(1): 21-28. magiran.com/p2098745
حمیدرضا کربلائی حیدری، لادن تقوی، پروین حسنی زاده، "القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 11، شماره 1 (1398): 21-28. magiran.com/p2098745
H. Karbalaei Heidari, L. Taghavi, P. Hasani Zadeh, "Induction of Biosurfactant Production from a Native Isolated Moderately Halophilic Bacterium, Halomonas sp. MM93 in the Presence of Olive Oil and Study of its Stability", Modares Journal of Biotechnology 11, no.1 (2020): 21-28. magiran.com/p2098745
حمیدرضا کربلائی حیدری، لادن تقوی، پروین حسنی زاده، (1398). 'القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، صص.21-28. magiran.com/p2098745
H. Karbalaei Heidari, L. Taghavi, P. Hasani Zadeh, (2020). 'Induction of Biosurfactant Production from a Native Isolated Moderately Halophilic Bacterium, Halomonas sp. MM93 in the Presence of Olive Oil and Study of its Stability', Modares Journal of Biotechnology, 11(1), pp.21-28. magiran.com/p2098745
حمیدرضا کربلائی حیدری؛ لادن تقوی؛ پروین حسنی زاده. "القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11 ،1 ، 1398، 21-28. magiran.com/p2098745
H. Karbalaei Heidari; L. Taghavi; P. Hasani Zadeh. "Induction of Biosurfactant Production from a Native Isolated Moderately Halophilic Bacterium, Halomonas sp. MM93 in the Presence of Olive Oil and Study of its Stability", Modares Journal of Biotechnology, 11, 1, 2020, 21-28. magiran.com/p2098745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال