ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا بهلولی، الناز تمجید، سهیلا محمدی، مریم نیکخواه، (1398). مطالعه سمیت سلولی، خون سازگاری و خواص آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی تتراسایکلین هیدروکلراید برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، 61-69. magiran.com/p2098750
Mahsa Bohlouli, Elnaz Tamjid, Soheila Mohammadi, Maryam Nikkhah, (2020). A study on cytotoxicity, hemocompatibility, and antibacterial properties of tetracycline hydrochloride-loaded PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering, Modares Journal of Biotechnology, 11(1), 61-69. magiran.com/p2098750
مهسا بهلولی، الناز تمجید، سهیلا محمدی، مریم نیکخواه، مطالعه سمیت سلولی، خون سازگاری و خواص آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی تتراسایکلین هیدروکلراید برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1398؛ 11(1): 61-69. magiran.com/p2098750
Mahsa Bohlouli, Elnaz Tamjid, Soheila Mohammadi, Maryam Nikkhah, A study on cytotoxicity, hemocompatibility, and antibacterial properties of tetracycline hydrochloride-loaded PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering, Modares Journal of Biotechnology, 2020; 11(1): 61-69. magiran.com/p2098750
مهسا بهلولی، الناز تمجید، سهیلا محمدی، مریم نیکخواه، "مطالعه سمیت سلولی، خون سازگاری و خواص آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی تتراسایکلین هیدروکلراید برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 11، شماره 1 (1398): 61-69. magiran.com/p2098750
Mahsa Bohlouli, Elnaz Tamjid, Soheila Mohammadi, Maryam Nikkhah, "A study on cytotoxicity, hemocompatibility, and antibacterial properties of tetracycline hydrochloride-loaded PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering", Modares Journal of Biotechnology 11, no.1 (2020): 61-69. magiran.com/p2098750
مهسا بهلولی، الناز تمجید، سهیلا محمدی، مریم نیکخواه، (1398). 'مطالعه سمیت سلولی، خون سازگاری و خواص آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی تتراسایکلین هیدروکلراید برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، صص.61-69. magiran.com/p2098750
Mahsa Bohlouli, Elnaz Tamjid, Soheila Mohammadi, Maryam Nikkhah, (2020). 'A study on cytotoxicity, hemocompatibility, and antibacterial properties of tetracycline hydrochloride-loaded PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering', Modares Journal of Biotechnology, 11(1), pp.61-69. magiran.com/p2098750
مهسا بهلولی؛ الناز تمجید؛ سهیلا محمدی؛ مریم نیکخواه. "مطالعه سمیت سلولی، خون سازگاری و خواص آنتی باکتریال داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون حاوی تتراسایکلین هیدروکلراید برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11 ،1 ، 1398، 61-69. magiran.com/p2098750
Mahsa Bohlouli; Elnaz Tamjid; Soheila Mohammadi; Maryam Nikkhah. "A study on cytotoxicity, hemocompatibility, and antibacterial properties of tetracycline hydrochloride-loaded PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering", Modares Journal of Biotechnology, 11, 1, 2020, 61-69. magiran.com/p2098750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال