ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رسول زاده، فرامرز مهرنژاد، مجید تقدیر، پریچهره یغمایی، (1398). مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره برروی هپسیدین 20 انسانی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، 103-108. magiran.com/p2098755
Reza Rasoolzadeh, F. Mehrnejad, Majid Taghdir, Parichehreh Yaghmaei, (2020). Study of the Effect of Multi-Walled Carbon Nanotube on Human Hepcidin 20 by Using Molecular Dynamics Simulation, Modares Journal of Biotechnology, 11(1), 103-108. magiran.com/p2098755
رضا رسول زاده، فرامرز مهرنژاد، مجید تقدیر، پریچهره یغمایی، مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره برروی هپسیدین 20 انسانی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1398؛ 11(1): 103-108. magiran.com/p2098755
Reza Rasoolzadeh, F. Mehrnejad, Majid Taghdir, Parichehreh Yaghmaei, Study of the Effect of Multi-Walled Carbon Nanotube on Human Hepcidin 20 by Using Molecular Dynamics Simulation, Modares Journal of Biotechnology, 2020; 11(1): 103-108. magiran.com/p2098755
رضا رسول زاده، فرامرز مهرنژاد، مجید تقدیر، پریچهره یغمایی، "مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره برروی هپسیدین 20 انسانی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 11، شماره 1 (1398): 103-108. magiran.com/p2098755
Reza Rasoolzadeh, F. Mehrnejad, Majid Taghdir, Parichehreh Yaghmaei, "Study of the Effect of Multi-Walled Carbon Nanotube on Human Hepcidin 20 by Using Molecular Dynamics Simulation", Modares Journal of Biotechnology 11, no.1 (2020): 103-108. magiran.com/p2098755
رضا رسول زاده، فرامرز مهرنژاد، مجید تقدیر، پریچهره یغمایی، (1398). 'مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره برروی هپسیدین 20 انسانی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(1)، صص.103-108. magiran.com/p2098755
Reza Rasoolzadeh, F. Mehrnejad, Majid Taghdir, Parichehreh Yaghmaei, (2020). 'Study of the Effect of Multi-Walled Carbon Nanotube on Human Hepcidin 20 by Using Molecular Dynamics Simulation', Modares Journal of Biotechnology, 11(1), pp.103-108. magiran.com/p2098755
رضا رسول زاده؛ فرامرز مهرنژاد؛ مجید تقدیر؛ پریچهره یغمایی. "مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره برروی هپسیدین 20 انسانی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11 ،1 ، 1398، 103-108. magiran.com/p2098755
Reza Rasoolzadeh; F. Mehrnejad; Majid Taghdir; Parichehreh Yaghmaei. "Study of the Effect of Multi-Walled Carbon Nanotube on Human Hepcidin 20 by Using Molecular Dynamics Simulation", Modares Journal of Biotechnology, 11, 1, 2020, 103-108. magiran.com/p2098755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال