ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا فتحی، قدسی احقر، عزت الله نادری، (1398). تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان، فصلنامه تعلیم و تربیت، 35(4)، 51-64. magiran.com/p2098778
L. Fathi, G. Ahghar, E. Naaderi, (2020). Teaching Philosophy for Children (P4C) Using a Community of Inquiry Method and its Impact on Students’ Interpersonal Relations, Quarterly Journal of Education, 35(4), 51-64. magiran.com/p2098778
لیلا فتحی، قدسی احقر، عزت الله نادری، تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 1398؛ 35(4): 51-64. magiran.com/p2098778
L. Fathi, G. Ahghar, E. Naaderi, Teaching Philosophy for Children (P4C) Using a Community of Inquiry Method and its Impact on Students’ Interpersonal Relations, Quarterly Journal of Education, 2020; 35(4): 51-64. magiran.com/p2098778
لیلا فتحی، قدسی احقر، عزت الله نادری، "تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان"، فصلنامه تعلیم و تربیت 35، شماره 4 (1398): 51-64. magiran.com/p2098778
L. Fathi, G. Ahghar, E. Naaderi, "Teaching Philosophy for Children (P4C) Using a Community of Inquiry Method and its Impact on Students’ Interpersonal Relations", Quarterly Journal of Education 35, no.4 (2020): 51-64. magiran.com/p2098778
لیلا فتحی، قدسی احقر، عزت الله نادری، (1398). 'تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان'، فصلنامه تعلیم و تربیت، 35(4)، صص.51-64. magiran.com/p2098778
L. Fathi, G. Ahghar, E. Naaderi, (2020). 'Teaching Philosophy for Children (P4C) Using a Community of Inquiry Method and its Impact on Students’ Interpersonal Relations', Quarterly Journal of Education, 35(4), pp.51-64. magiran.com/p2098778
لیلا فتحی؛ قدسی احقر؛ عزت الله نادری. "تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان". فصلنامه تعلیم و تربیت، 35 ،4 ، 1398، 51-64. magiran.com/p2098778
L. Fathi; G. Ahghar; E. Naaderi. "Teaching Philosophy for Children (P4C) Using a Community of Inquiry Method and its Impact on Students’ Interpersonal Relations", Quarterly Journal of Education, 35, 4, 2020, 51-64. magiran.com/p2098778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال