ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر جعفری، (1398). تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار، فصلنامه خانواده و پژوهش، 16(45)، 105-122. magiran.com/p2098812
A. Jafari , (2020). The Female-Headed Household Empowerment based on Social-Cognitive Career Counseling and its Impact on Promoting their Career Self-Efficacy and Future Orientation, Journal of Family and Research, 16(45), 105-122. magiran.com/p2098812
اصغر جعفری، تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1398؛ 16(45): 105-122. magiran.com/p2098812
A. Jafari , The Female-Headed Household Empowerment based on Social-Cognitive Career Counseling and its Impact on Promoting their Career Self-Efficacy and Future Orientation, Journal of Family and Research, 2020; 16(45): 105-122. magiran.com/p2098812
اصغر جعفری، "تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار"، فصلنامه خانواده و پژوهش 16، شماره 45 (1398): 105-122. magiran.com/p2098812
A. Jafari , "The Female-Headed Household Empowerment based on Social-Cognitive Career Counseling and its Impact on Promoting their Career Self-Efficacy and Future Orientation", Journal of Family and Research 16, no.45 (2020): 105-122. magiran.com/p2098812
اصغر جعفری، (1398). 'تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 16(45)، صص.105-122. magiran.com/p2098812
A. Jafari , (2020). 'The Female-Headed Household Empowerment based on Social-Cognitive Career Counseling and its Impact on Promoting their Career Self-Efficacy and Future Orientation', Journal of Family and Research, 16(45), pp.105-122. magiran.com/p2098812
اصغر جعفری. "تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار". فصلنامه خانواده و پژوهش، 16 ،45 ، 1398، 105-122. magiran.com/p2098812
A. Jafari . "The Female-Headed Household Empowerment based on Social-Cognitive Career Counseling and its Impact on Promoting their Career Self-Efficacy and Future Orientation", Journal of Family and Research, 16, 45, 2020, 105-122. magiran.com/p2098812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال