ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه کشاورز، حسن حاج نجاری، (1398). بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(4)، 387-396. magiran.com/p2098832
Tayyebeh Keshavarz, Hassan Hajnajari, (2020). Status of the Apple chlorotic leaf spot virus Infection in Native and Imported Apple Tree Cultivars in the National Collection of Kamalshahr Horticulture Research Station, Journal of plant protection, 33(4), 387-396. magiran.com/p2098832
طیبه کشاورز، حسن حاج نجاری، بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1398؛ 33(4): 387-396. magiran.com/p2098832
Tayyebeh Keshavarz, Hassan Hajnajari, Status of the Apple chlorotic leaf spot virus Infection in Native and Imported Apple Tree Cultivars in the National Collection of Kamalshahr Horticulture Research Station, Journal of plant protection, 2020; 33(4): 387-396. magiran.com/p2098832
طیبه کشاورز، حسن حاج نجاری، "بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 33، شماره 4 (1398): 387-396. magiran.com/p2098832
Tayyebeh Keshavarz, Hassan Hajnajari, "Status of the Apple chlorotic leaf spot virus Infection in Native and Imported Apple Tree Cultivars in the National Collection of Kamalshahr Horticulture Research Station", Journal of plant protection 33, no.4 (2020): 387-396. magiran.com/p2098832
طیبه کشاورز، حسن حاج نجاری، (1398). 'بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33(4)، صص.387-396. magiran.com/p2098832
Tayyebeh Keshavarz, Hassan Hajnajari, (2020). 'Status of the Apple chlorotic leaf spot virus Infection in Native and Imported Apple Tree Cultivars in the National Collection of Kamalshahr Horticulture Research Station', Journal of plant protection, 33(4), pp.387-396. magiran.com/p2098832
طیبه کشاورز؛ حسن حاج نجاری. "بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 33 ،4 ، 1398، 387-396. magiran.com/p2098832
Tayyebeh Keshavarz; Hassan Hajnajari. "Status of the Apple chlorotic leaf spot virus Infection in Native and Imported Apple Tree Cultivars in the National Collection of Kamalshahr Horticulture Research Station", Journal of plant protection, 33, 4, 2020, 387-396. magiran.com/p2098832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال