ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدشتا بدرا، (1398). تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران با تاکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایران، مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، 1(4)، 65-94. magiran.com/p2098880
, (2020). Historical explanation of the emergence of the Basij in Iran with emphasis on the role of the Basij in the Islamic Great Iranian Revolution, Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami, 1(4), 65-94. magiran.com/p2098880
محمدشتا بدرا، تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران با تاکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایران. مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، 1398؛ 1(4): 65-94. magiran.com/p2098880
, Historical explanation of the emergence of the Basij in Iran with emphasis on the role of the Basij in the Islamic Great Iranian Revolution, Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami, 2020; 1(4): 65-94. magiran.com/p2098880
محمدشتا بدرا، "تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران با تاکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایران"، مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی 1، شماره 4 (1398): 65-94. magiran.com/p2098880
, "Historical explanation of the emergence of the Basij in Iran with emphasis on the role of the Basij in the Islamic Great Iranian Revolution", Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami 1, no.4 (2020): 65-94. magiran.com/p2098880
محمدشتا بدرا، (1398). 'تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران با تاکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایران'، مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، 1(4)، صص.65-94. magiran.com/p2098880
, (2020). 'Historical explanation of the emergence of the Basij in Iran with emphasis on the role of the Basij in the Islamic Great Iranian Revolution', Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami, 1(4), pp.65-94. magiran.com/p2098880
محمدشتا بدرا. "تبیین تاریخی پیدایش بسیج در ایران با تاکید بر نقش بسیج در انقلاب کبیر اسلامی ایران". مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، 1 ،4 ، 1398، 65-94. magiran.com/p2098880
. "Historical explanation of the emergence of the Basij in Iran with emphasis on the role of the Basij in the Islamic Great Iranian Revolution", Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami, 1, 4, 2020, 65-94. magiran.com/p2098880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال