ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mandana Salehizadeh, Mohammad Hossein Modarressi, Seyed Naser Mousavi, Maryam Tajabadi Ebrahimi , (2020). Evaluation of lactic acid bacteria isolated from poultry feces as potential probiotic and its in vitro competitive activity against Salmonella typhimurium, Veterinary Research Forum, 11(1), 67-75. magiran.com/p2098976
Mandana Salehizadeh, Mohammad Hossein Modarressi, Seyed Naser Mousavi, Maryam Tajabadi Ebrahimi , Evaluation of lactic acid bacteria isolated from poultry feces as potential probiotic and its in vitro competitive activity against Salmonella typhimurium, Veterinary Research Forum, 2020; 11(1): 67-75. magiran.com/p2098976
Mandana Salehizadeh, Mohammad Hossein Modarressi, Seyed Naser Mousavi, Maryam Tajabadi Ebrahimi , "Evaluation of lactic acid bacteria isolated from poultry feces as potential probiotic and its in vitro competitive activity against Salmonella typhimurium", Veterinary Research Forum 11, no.1 (2020): 67-75. magiran.com/p2098976
Mandana Salehizadeh, Mohammad Hossein Modarressi, Seyed Naser Mousavi, Maryam Tajabadi Ebrahimi , (2020). 'Evaluation of lactic acid bacteria isolated from poultry feces as potential probiotic and its in vitro competitive activity against Salmonella typhimurium', Veterinary Research Forum, 11(1), pp.67-75. magiran.com/p2098976
Mandana Salehizadeh; Mohammad Hossein Modarressi; Seyed Naser Mousavi; Maryam Tajabadi Ebrahimi . "Evaluation of lactic acid bacteria isolated from poultry feces as potential probiotic and its in vitro competitive activity against Salmonella typhimurium", Veterinary Research Forum, 11, 1, 2020, 67-75. magiran.com/p2098976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال