ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید قوام سعیدی نوقابی، مصطفی یعقوب زاده، محمدحسین نجفی مود، (1398). ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل ها و سناریوهای گزارش پنجم، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، 2425-2438. magiran.com/p2098986
Saeid Ghavamsaeidi Noghabi , Mostafa Yaghoobzadeh, Mohammad Hossein Najafi Mood, (2020). The Evaluation of Climate Change Impact on Agricultural Drought by Soil Moisture Deficit Index Using Fifth Report Models and Scenarios, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), 2425-2438. magiran.com/p2098986
سعید قوام سعیدی نوقابی، مصطفی یعقوب زاده، محمدحسین نجفی مود، ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل ها و سناریوهای گزارش پنجم. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(10): 2425-2438. magiran.com/p2098986
Saeid Ghavamsaeidi Noghabi , Mostafa Yaghoobzadeh, Mohammad Hossein Najafi Mood, The Evaluation of Climate Change Impact on Agricultural Drought by Soil Moisture Deficit Index Using Fifth Report Models and Scenarios, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 50(10): 2425-2438. magiran.com/p2098986
سعید قوام سعیدی نوقابی، مصطفی یعقوب زاده، محمدحسین نجفی مود، "ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل ها و سناریوهای گزارش پنجم"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 10 (1398): 2425-2438. magiran.com/p2098986
Saeid Ghavamsaeidi Noghabi , Mostafa Yaghoobzadeh, Mohammad Hossein Najafi Mood, "The Evaluation of Climate Change Impact on Agricultural Drought by Soil Moisture Deficit Index Using Fifth Report Models and Scenarios", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.10 (2020): 2425-2438. magiran.com/p2098986
سعید قوام سعیدی نوقابی، مصطفی یعقوب زاده، محمدحسین نجفی مود، (1398). 'ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل ها و سناریوهای گزارش پنجم'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، صص.2425-2438. magiran.com/p2098986
Saeid Ghavamsaeidi Noghabi , Mostafa Yaghoobzadeh, Mohammad Hossein Najafi Mood, (2020). 'The Evaluation of Climate Change Impact on Agricultural Drought by Soil Moisture Deficit Index Using Fifth Report Models and Scenarios', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), pp.2425-2438. magiran.com/p2098986
سعید قوام سعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمدحسین نجفی مود. "ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل ها و سناریوهای گزارش پنجم". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،10 ، 1398، 2425-2438. magiran.com/p2098986
Saeid Ghavamsaeidi Noghabi ; Mostafa Yaghoobzadeh; Mohammad Hossein Najafi Mood. "The Evaluation of Climate Change Impact on Agricultural Drought by Soil Moisture Deficit Index Using Fifth Report Models and Scenarios", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 10, 2020, 2425-2438. magiran.com/p2098986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال