ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید فضلی، سحر انصاری، زینب بادپا، صدیقه پزین، (1398). بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش پذیر، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، 2555-2569. magiran.com/p2098996
Majid Fazli , Sahar Ansary, Zainab Badp, Sedighe Pazin, (2020). Experimental Investigation of Permeable and Impermeable Groines Performance on Flow Pattern and Bed Topography in Erodible Channel, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), 2555-2569. magiran.com/p2098996
مجید فضلی، سحر انصاری، زینب بادپا، صدیقه پزین، بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش پذیر. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(10): 2555-2569. magiran.com/p2098996
Majid Fazli , Sahar Ansary, Zainab Badp, Sedighe Pazin, Experimental Investigation of Permeable and Impermeable Groines Performance on Flow Pattern and Bed Topography in Erodible Channel, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 50(10): 2555-2569. magiran.com/p2098996
مجید فضلی، سحر انصاری، زینب بادپا، صدیقه پزین، "بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش پذیر"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 10 (1398): 2555-2569. magiran.com/p2098996
Majid Fazli , Sahar Ansary, Zainab Badp, Sedighe Pazin, "Experimental Investigation of Permeable and Impermeable Groines Performance on Flow Pattern and Bed Topography in Erodible Channel", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.10 (2020): 2555-2569. magiran.com/p2098996
مجید فضلی، سحر انصاری، زینب بادپا، صدیقه پزین، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش پذیر'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، صص.2555-2569. magiran.com/p2098996
Majid Fazli , Sahar Ansary, Zainab Badp, Sedighe Pazin, (2020). 'Experimental Investigation of Permeable and Impermeable Groines Performance on Flow Pattern and Bed Topography in Erodible Channel', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), pp.2555-2569. magiran.com/p2098996
مجید فضلی؛ سحر انصاری؛ زینب بادپا؛ صدیقه پزین. "بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش پذیر". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،10 ، 1398، 2555-2569. magiran.com/p2098996
Majid Fazli ; Sahar Ansary; Zainab Badp; Sedighe Pazin. "Experimental Investigation of Permeable and Impermeable Groines Performance on Flow Pattern and Bed Topography in Erodible Channel", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 10, 2020, 2555-2569. magiran.com/p2098996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال