ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه شوکتی، نسرین قربان زاده، محمدباقر فرهنگی، محمود شعبانپور شهرستانی، (1398). پیامد رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، 2619-2631. magiran.com/p2099001
Reyhaneh Shokati, Nasrin Ghorbanzadeh , Mohammad Bagher Farhangi, Mahmoud Shabanpour, (2020). The Effect of Calcium Carbonate Bioprecipitation on Escherichia coli Leaching in Sand Column, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), 2619-2631. magiran.com/p2099001
ریحانه شوکتی، نسرین قربان زاده، محمدباقر فرهنگی، محمود شعبانپور شهرستانی، پیامد رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(10): 2619-2631. magiran.com/p2099001
Reyhaneh Shokati, Nasrin Ghorbanzadeh , Mohammad Bagher Farhangi, Mahmoud Shabanpour, The Effect of Calcium Carbonate Bioprecipitation on Escherichia coli Leaching in Sand Column, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 50(10): 2619-2631. magiran.com/p2099001
ریحانه شوکتی، نسرین قربان زاده، محمدباقر فرهنگی، محمود شعبانپور شهرستانی، "پیامد رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 10 (1398): 2619-2631. magiran.com/p2099001
Reyhaneh Shokati, Nasrin Ghorbanzadeh , Mohammad Bagher Farhangi, Mahmoud Shabanpour, "The Effect of Calcium Carbonate Bioprecipitation on Escherichia coli Leaching in Sand Column", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.10 (2020): 2619-2631. magiran.com/p2099001
ریحانه شوکتی، نسرین قربان زاده، محمدباقر فرهنگی، محمود شعبانپور شهرستانی، (1398). 'پیامد رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(10)، صص.2619-2631. magiran.com/p2099001
Reyhaneh Shokati, Nasrin Ghorbanzadeh , Mohammad Bagher Farhangi, Mahmoud Shabanpour, (2020). 'The Effect of Calcium Carbonate Bioprecipitation on Escherichia coli Leaching in Sand Column', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(10), pp.2619-2631. magiran.com/p2099001
ریحانه شوکتی؛ نسرین قربان زاده؛ محمدباقر فرهنگی؛ محمود شعبانپور شهرستانی. "پیامد رسوب گذاری زیستی کربنات کلسیم بر آب شویی باکتری اشریشیا کولی در ستون شنی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،10 ، 1398، 2619-2631. magiran.com/p2099001
Reyhaneh Shokati; Nasrin Ghorbanzadeh ; Mohammad Bagher Farhangi; Mahmoud Shabanpour. "The Effect of Calcium Carbonate Bioprecipitation on Escherichia coli Leaching in Sand Column", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 10, 2020, 2619-2631. magiran.com/p2099001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال