ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام نعمتیان، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، قاسم بهلکه، سید آرش حدادی، (1398). بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(4)، 331-340. magiran.com/p2099009
B. Nematian, A. Ramazani S.A. , M. Mahdavian, Gh. Bahlakeh, S. A. Haddadi, (2020). Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution, Journal of Color Science and Technology, 13(4), 331-340. magiran.com/p2099009
بهرام نعمتیان، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، قاسم بهلکه، سید آرش حدادی، بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1398؛ 13(4): 331-340. magiran.com/p2099009
B. Nematian, A. Ramazani S.A. , M. Mahdavian, Gh. Bahlakeh, S. A. Haddadi, Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution, Journal of Color Science and Technology, 2020; 13(4): 331-340. magiran.com/p2099009
بهرام نعمتیان، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، قاسم بهلکه، سید آرش حدادی، "بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار"، نشریه علوم و فناوری رنگ 13، شماره 4 (1398): 331-340. magiran.com/p2099009
B. Nematian, A. Ramazani S.A. , M. Mahdavian, Gh. Bahlakeh, S. A. Haddadi, "Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution", Journal of Color Science and Technology 13, no.4 (2020): 331-340. magiran.com/p2099009
بهرام نعمتیان، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، قاسم بهلکه، سید آرش حدادی، (1398). 'بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(4)، صص.331-340. magiran.com/p2099009
B. Nematian, A. Ramazani S.A. , M. Mahdavian, Gh. Bahlakeh, S. A. Haddadi, (2020). 'Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution', Journal of Color Science and Technology, 13(4), pp.331-340. magiran.com/p2099009
بهرام نعمتیان؛ احمد رمضانی سعادت ابادی؛ محمد مهدویان احدی؛ قاسم بهلکه؛ سید آرش حدادی. "بررسی اثر عصاره گیاه گلرنگ به عنوان یک بازدارنده خوردگی سبز جهت جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 0.1 مولار". نشریه علوم و فناوری رنگ، 13 ،4 ، 1398، 331-340. magiran.com/p2099009
B. Nematian; A. Ramazani S.A. ; M. Mahdavian; Gh. Bahlakeh; S. A. Haddadi. "Investigation the Effect of Safflower Extract as a Green Inhibitor for Corrosion Inhibition of Mild Steel in 0.1 M HCl Solution", Journal of Color Science and Technology, 13, 4, 2020, 331-340. magiran.com/p2099009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال