ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فتحی، طاهره حریری، نادر مرکزی مقدم، (1398). شناسایی و تحلیل خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه یک بیمارستان دولتی شهر تهران با استفاده از ابزار سرنخ عمومی (Global Trigger Tool) در سال 1397، مجله بیمارستان، 18(4)، 31-40. magiran.com/p2099086
Mohammad Fathi, Tahere Hariri, Nader Markazimoghaddam, (2020). Recognition and analysis of medical errors in the intensive care unit in a public hospital in Tehran by GTT (Global Trigger Tool) in 2019., Hospital, 18(4), 31-40. magiran.com/p2099086
محمد فتحی، طاهره حریری، نادر مرکزی مقدم، شناسایی و تحلیل خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه یک بیمارستان دولتی شهر تهران با استفاده از ابزار سرنخ عمومی (Global Trigger Tool) در سال 1397. مجله بیمارستان، 1398؛ 18(4): 31-40. magiran.com/p2099086
Mohammad Fathi, Tahere Hariri, Nader Markazimoghaddam, Recognition and analysis of medical errors in the intensive care unit in a public hospital in Tehran by GTT (Global Trigger Tool) in 2019., Hospital, 2020; 18(4): 31-40. magiran.com/p2099086
محمد فتحی، طاهره حریری، نادر مرکزی مقدم، "شناسایی و تحلیل خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه یک بیمارستان دولتی شهر تهران با استفاده از ابزار سرنخ عمومی (Global Trigger Tool) در سال 1397"، مجله بیمارستان 18، شماره 4 (1398): 31-40. magiran.com/p2099086
Mohammad Fathi, Tahere Hariri, Nader Markazimoghaddam, "Recognition and analysis of medical errors in the intensive care unit in a public hospital in Tehran by GTT (Global Trigger Tool) in 2019.", Hospital 18, no.4 (2020): 31-40. magiran.com/p2099086
محمد فتحی، طاهره حریری، نادر مرکزی مقدم، (1398). 'شناسایی و تحلیل خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه یک بیمارستان دولتی شهر تهران با استفاده از ابزار سرنخ عمومی (Global Trigger Tool) در سال 1397'، مجله بیمارستان، 18(4)، صص.31-40. magiran.com/p2099086
Mohammad Fathi, Tahere Hariri, Nader Markazimoghaddam, (2020). 'Recognition and analysis of medical errors in the intensive care unit in a public hospital in Tehran by GTT (Global Trigger Tool) in 2019.', Hospital, 18(4), pp.31-40. magiran.com/p2099086
محمد فتحی؛ طاهره حریری؛ نادر مرکزی مقدم. "شناسایی و تحلیل خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه یک بیمارستان دولتی شهر تهران با استفاده از ابزار سرنخ عمومی (Global Trigger Tool) در سال 1397". مجله بیمارستان، 18 ،4 ، 1398، 31-40. magiran.com/p2099086
Mohammad Fathi; Tahere Hariri; Nader Markazimoghaddam. "Recognition and analysis of medical errors in the intensive care unit in a public hospital in Tehran by GTT (Global Trigger Tool) in 2019.", Hospital, 18, 4, 2020, 31-40. magiran.com/p2099086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال