ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی زحل، سیما رفیعی، ندا اسماعیل زاده ها، ساناز جمشیدی، نفیسه راستگو، (1398). عوامل موثر بر عود بیماری منجر به مراجعه بیمارستانی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی شهر قزوین، مجله بیمارستان، 18(4)، 41-50. magiran.com/p2099087
Mohammadali Zohal, Sima Rafiei, Neda Esmaeelzadeha, Sanaz Jamshidi, Nafiseh Rastgoo, (2020). Influencing Factors on Hospital Admissions among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Qazvin Province, Hospital, 18(4), 41-50. magiran.com/p2099087
محمد علی زحل، سیما رفیعی، ندا اسماعیل زاده ها، ساناز جمشیدی، نفیسه راستگو، عوامل موثر بر عود بیماری منجر به مراجعه بیمارستانی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی شهر قزوین. مجله بیمارستان، 1398؛ 18(4): 41-50. magiran.com/p2099087
Mohammadali Zohal, Sima Rafiei, Neda Esmaeelzadeha, Sanaz Jamshidi, Nafiseh Rastgoo, Influencing Factors on Hospital Admissions among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Qazvin Province, Hospital, 2020; 18(4): 41-50. magiran.com/p2099087
محمد علی زحل، سیما رفیعی، ندا اسماعیل زاده ها، ساناز جمشیدی، نفیسه راستگو، "عوامل موثر بر عود بیماری منجر به مراجعه بیمارستانی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی شهر قزوین"، مجله بیمارستان 18، شماره 4 (1398): 41-50. magiran.com/p2099087
Mohammadali Zohal, Sima Rafiei, Neda Esmaeelzadeha, Sanaz Jamshidi, Nafiseh Rastgoo, "Influencing Factors on Hospital Admissions among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Qazvin Province", Hospital 18, no.4 (2020): 41-50. magiran.com/p2099087
محمد علی زحل، سیما رفیعی، ندا اسماعیل زاده ها، ساناز جمشیدی، نفیسه راستگو، (1398). 'عوامل موثر بر عود بیماری منجر به مراجعه بیمارستانی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی شهر قزوین'، مجله بیمارستان، 18(4)، صص.41-50. magiran.com/p2099087
Mohammadali Zohal, Sima Rafiei, Neda Esmaeelzadeha, Sanaz Jamshidi, Nafiseh Rastgoo, (2020). 'Influencing Factors on Hospital Admissions among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Qazvin Province', Hospital, 18(4), pp.41-50. magiran.com/p2099087
محمد علی زحل؛ سیما رفیعی؛ ندا اسماعیل زاده ها؛ ساناز جمشیدی؛ نفیسه راستگو. "عوامل موثر بر عود بیماری منجر به مراجعه بیمارستانی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی شهر قزوین". مجله بیمارستان، 18 ،4 ، 1398، 41-50. magiran.com/p2099087
Mohammadali Zohal; Sima Rafiei; Neda Esmaeelzadeha; Sanaz Jamshidi; Nafiseh Rastgoo. "Influencing Factors on Hospital Admissions among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in Qazvin Province", Hospital, 18, 4, 2020, 41-50. magiran.com/p2099087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال