ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد جاودان، محمدحسین رضائی مقدم، یوسف عبادی، (1398). توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(112)، 187-198. magiran.com/p2099103
Javad Javdan, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Yousef Ebadi, (2020). Developing an algorithm for automatic estimation of Land Surface Temperature(LST) using landsat 8 images - Case study: Tabriz City, , 28(112), 187-198. magiran.com/p2099103
جواد جاودان، محمدحسین رضائی مقدم، یوسف عبادی، توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1398؛ 28(112): 187-198. magiran.com/p2099103
Javad Javdan, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Yousef Ebadi, Developing an algorithm for automatic estimation of Land Surface Temperature(LST) using landsat 8 images - Case study: Tabriz City, , 2020; 28(112): 187-198. magiran.com/p2099103
جواد جاودان، محمدحسین رضائی مقدم، یوسف عبادی، "توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 28، شماره 112 (1398): 187-198. magiran.com/p2099103
Javad Javdan, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Yousef Ebadi, "Developing an algorithm for automatic estimation of Land Surface Temperature(LST) using landsat 8 images - Case study: Tabriz City", 28, no.112 (2020): 187-198. magiran.com/p2099103
جواد جاودان، محمدحسین رضائی مقدم، یوسف عبادی، (1398). 'توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28(112)، صص.187-198. magiran.com/p2099103
Javad Javdan, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Yousef Ebadi, (2020). 'Developing an algorithm for automatic estimation of Land Surface Temperature(LST) using landsat 8 images - Case study: Tabriz City', , 28(112), pp.187-198. magiran.com/p2099103
جواد جاودان؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ یوسف عبادی. "توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 28 ،112 ، 1398، 187-198. magiran.com/p2099103
Javad Javdan; Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam ; Yousef Ebadi. "Developing an algorithm for automatic estimation of Land Surface Temperature(LST) using landsat 8 images - Case study: Tabriz City", , 28, 112, 2020, 187-198. magiran.com/p2099103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال