ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ایروانی، محمد جواد جعفری، رضوان زنده دل، سهیلا خداکریم، آتنا رفیعی پور، (1399). حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیت، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، 24-36. magiran.com/p2099110
Hasan Iravani, Mohammad Javad Jafari, Rezvan Zendehdel, Soheila Khodakarim, Athena Rafieepour, (2020). Removing H2S gas from the air stream using zeolite ZSM-5 substrate impregnated with magnetite and ferric nanoparticles, Journal of Health and Safety at Work, 10(1), 24-36. magiran.com/p2099110
حسن ایروانی، محمد جواد جعفری، رضوان زنده دل، سهیلا خداکریم، آتنا رفیعی پور، حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیت. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(1): 24-36. magiran.com/p2099110
Hasan Iravani, Mohammad Javad Jafari, Rezvan Zendehdel, Soheila Khodakarim, Athena Rafieepour, Removing H2S gas from the air stream using zeolite ZSM-5 substrate impregnated with magnetite and ferric nanoparticles, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(1): 24-36. magiran.com/p2099110
حسن ایروانی، محمد جواد جعفری، رضوان زنده دل، سهیلا خداکریم، آتنا رفیعی پور، "حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیت"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 1 (1399): 24-36. magiran.com/p2099110
Hasan Iravani, Mohammad Javad Jafari, Rezvan Zendehdel, Soheila Khodakarim, Athena Rafieepour, "Removing H2S gas from the air stream using zeolite ZSM-5 substrate impregnated with magnetite and ferric nanoparticles", Journal of Health and Safety at Work 10, no.1 (2020): 24-36. magiran.com/p2099110
حسن ایروانی، محمد جواد جعفری، رضوان زنده دل، سهیلا خداکریم، آتنا رفیعی پور، (1399). 'حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیت'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، صص.24-36. magiran.com/p2099110
Hasan Iravani, Mohammad Javad Jafari, Rezvan Zendehdel, Soheila Khodakarim, Athena Rafieepour, (2020). 'Removing H2S gas from the air stream using zeolite ZSM-5 substrate impregnated with magnetite and ferric nanoparticles', Journal of Health and Safety at Work, 10(1), pp.24-36. magiran.com/p2099110
حسن ایروانی؛ محمد جواد جعفری؛ رضوان زنده دل؛ سهیلا خداکریم؛ آتنا رفیعی پور. "حذف گاز H2S از جریان هوا با استفاده از بستر زئولیت ZSM-5 آغشته با نانوذرات فریک و مگنتیت". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،1 ، 1399، 24-36. magiran.com/p2099110
Hasan Iravani; Mohammad Javad Jafari; Rezvan Zendehdel; Soheila Khodakarim; Athena Rafieepour. "Removing H2S gas from the air stream using zeolite ZSM-5 substrate impregnated with magnetite and ferric nanoparticles", Journal of Health and Safety at Work, 10, 1, 2020, 24-36. magiran.com/p2099110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال