ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره قائدشرف، موسی جباری، (1399). شناسایی خطرات و ارائه برنامه مدیریت ریسک هایHSE در واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از روش Bow Tie و SWOT-ANP، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، 46-57. magiran.com/p2099112
Zohreh Ghaedsharaf, Mousa Jabbari, (2020). Identifying hazards and presenting HSE risk management program using Bow-Tie and SOWT-ANP methods at the urea unit of Shiraz petrochemical complex, Journal of Health and Safety at Work, 10(1), 46-57. magiran.com/p2099112
زهره قائدشرف، موسی جباری، شناسایی خطرات و ارائه برنامه مدیریت ریسک هایHSE در واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از روش Bow Tie و SWOT-ANP. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(1): 46-57. magiran.com/p2099112
Zohreh Ghaedsharaf, Mousa Jabbari, Identifying hazards and presenting HSE risk management program using Bow-Tie and SOWT-ANP methods at the urea unit of Shiraz petrochemical complex, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(1): 46-57. magiran.com/p2099112
زهره قائدشرف، موسی جباری، "شناسایی خطرات و ارائه برنامه مدیریت ریسک هایHSE در واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از روش Bow Tie و SWOT-ANP"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 1 (1399): 46-57. magiran.com/p2099112
Zohreh Ghaedsharaf, Mousa Jabbari, "Identifying hazards and presenting HSE risk management program using Bow-Tie and SOWT-ANP methods at the urea unit of Shiraz petrochemical complex", Journal of Health and Safety at Work 10, no.1 (2020): 46-57. magiran.com/p2099112
زهره قائدشرف، موسی جباری، (1399). 'شناسایی خطرات و ارائه برنامه مدیریت ریسک هایHSE در واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از روش Bow Tie و SWOT-ANP'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، صص.46-57. magiran.com/p2099112
Zohreh Ghaedsharaf, Mousa Jabbari, (2020). 'Identifying hazards and presenting HSE risk management program using Bow-Tie and SOWT-ANP methods at the urea unit of Shiraz petrochemical complex', Journal of Health and Safety at Work, 10(1), pp.46-57. magiran.com/p2099112
زهره قائدشرف؛ موسی جباری. "شناسایی خطرات و ارائه برنامه مدیریت ریسک هایHSE در واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از روش Bow Tie و SWOT-ANP". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،1 ، 1399، 46-57. magiran.com/p2099112
Zohreh Ghaedsharaf; Mousa Jabbari. "Identifying hazards and presenting HSE risk management program using Bow-Tie and SOWT-ANP methods at the urea unit of Shiraz petrochemical complex", Journal of Health and Safety at Work, 10, 1, 2020, 46-57. magiran.com/p2099112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال