ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کم گو، خسرو عبدی، منیره خادم، محمود حیدری، امید هروی زاده، علی دانیالی، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی نجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های ادرار، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، 72-86. magiran.com/p2099114
Somayeh Kamgou, Khosrou Abdi, Monire Khadem, Mahmoud Heidari, Omid Heravizadeh, Ali Daneyali, Seyed Jamaloddin Shahtaheri, (2020). Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop (DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples, Journal of Health and Safety at Work, 10(1), 72-86. magiran.com/p2099114
سمیه کم گو، خسرو عبدی، منیره خادم، محمود حیدری، امید هروی زاده، علی دانیالی، سید جمال الدین شاه طاهری، توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی نجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های ادرار. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(1): 72-86. magiran.com/p2099114
Somayeh Kamgou, Khosrou Abdi, Monire Khadem, Mahmoud Heidari, Omid Heravizadeh, Ali Daneyali, Seyed Jamaloddin Shahtaheri, Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop (DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(1): 72-86. magiran.com/p2099114
سمیه کم گو، خسرو عبدی، منیره خادم، محمود حیدری، امید هروی زاده، علی دانیالی، سید جمال الدین شاه طاهری، "توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی نجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های ادرار"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 1 (1399): 72-86. magiran.com/p2099114
Somayeh Kamgou, Khosrou Abdi, Monire Khadem, Mahmoud Heidari, Omid Heravizadeh, Ali Daneyali, Seyed Jamaloddin Shahtaheri, "Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop (DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples", Journal of Health and Safety at Work 10, no.1 (2020): 72-86. magiran.com/p2099114
سمیه کم گو، خسرو عبدی، منیره خادم، محمود حیدری، امید هروی زاده، علی دانیالی، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). 'توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی نجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های ادرار'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، صص.72-86. magiran.com/p2099114
Somayeh Kamgou, Khosrou Abdi, Monire Khadem, Mahmoud Heidari, Omid Heravizadeh, Ali Daneyali, Seyed Jamaloddin Shahtaheri, (2020). 'Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop (DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples', Journal of Health and Safety at Work, 10(1), pp.72-86. magiran.com/p2099114
سمیه کم گو؛ خسرو عبدی؛ منیره خادم؛ محمود حیدری؛ امید هروی زاده؛ علی دانیالی؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی نجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های ادرار". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،1 ، 1399، 72-86. magiran.com/p2099114
Somayeh Kamgou; Khosrou Abdi; Monire Khadem; Mahmoud Heidari; Omid Heravizadeh; Ali Daneyali; Seyed Jamaloddin Shahtaheri. "Development of dispersive liquid–liquid microextraction solidofied floating organic drop (DLLME SFOD) method for determination of cadmium in biological samples", Journal of Health and Safety at Work, 10, 1, 2020, 72-86. magiran.com/p2099114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال