ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه فدائی، احسان الله حبیبی، فرشته کرمیانی، اکبر حسن زاده، زهرا اردودری، (1399). بررسی اثر 8 هفته کینزیوتیپ و ورزش بر پایداری چنگش زنان مونتاژکار یک صنعت تولیدی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، 87-95. magiran.com/p2099115
Farzane Fadaei, Ehsanollah Habibi, Fereshteh Karamiani, Akbar Hasanzadeh, Zahra Ordudari, (2020). The effect of 8 weeks of Kinesio Taping and sport program on grip endurance of manufacturing industrial female assembly workers, Journal of Health and Safety at Work, 10(1), 87-95. magiran.com/p2099115
فرزانه فدائی، احسان الله حبیبی، فرشته کرمیانی، اکبر حسن زاده، زهرا اردودری، بررسی اثر 8 هفته کینزیوتیپ و ورزش بر پایداری چنگش زنان مونتاژکار یک صنعت تولیدی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(1): 87-95. magiran.com/p2099115
Farzane Fadaei, Ehsanollah Habibi, Fereshteh Karamiani, Akbar Hasanzadeh, Zahra Ordudari, The effect of 8 weeks of Kinesio Taping and sport program on grip endurance of manufacturing industrial female assembly workers, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(1): 87-95. magiran.com/p2099115
فرزانه فدائی، احسان الله حبیبی، فرشته کرمیانی، اکبر حسن زاده، زهرا اردودری، "بررسی اثر 8 هفته کینزیوتیپ و ورزش بر پایداری چنگش زنان مونتاژکار یک صنعت تولیدی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 1 (1399): 87-95. magiran.com/p2099115
Farzane Fadaei, Ehsanollah Habibi, Fereshteh Karamiani, Akbar Hasanzadeh, Zahra Ordudari, "The effect of 8 weeks of Kinesio Taping and sport program on grip endurance of manufacturing industrial female assembly workers", Journal of Health and Safety at Work 10, no.1 (2020): 87-95. magiran.com/p2099115
فرزانه فدائی، احسان الله حبیبی، فرشته کرمیانی، اکبر حسن زاده، زهرا اردودری، (1399). 'بررسی اثر 8 هفته کینزیوتیپ و ورزش بر پایداری چنگش زنان مونتاژکار یک صنعت تولیدی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(1)، صص.87-95. magiran.com/p2099115
Farzane Fadaei, Ehsanollah Habibi, Fereshteh Karamiani, Akbar Hasanzadeh, Zahra Ordudari, (2020). 'The effect of 8 weeks of Kinesio Taping and sport program on grip endurance of manufacturing industrial female assembly workers', Journal of Health and Safety at Work, 10(1), pp.87-95. magiran.com/p2099115
فرزانه فدائی؛ احسان الله حبیبی؛ فرشته کرمیانی؛ اکبر حسن زاده؛ زهرا اردودری. "بررسی اثر 8 هفته کینزیوتیپ و ورزش بر پایداری چنگش زنان مونتاژکار یک صنعت تولیدی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،1 ، 1399، 87-95. magiran.com/p2099115
Farzane Fadaei; Ehsanollah Habibi; Fereshteh Karamiani; Akbar Hasanzadeh; Zahra Ordudari. "The effect of 8 weeks of Kinesio Taping and sport program on grip endurance of manufacturing industrial female assembly workers", Journal of Health and Safety at Work, 10, 1, 2020, 87-95. magiran.com/p2099115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال