ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا غلامپورآهنگرکلایی، محمود طاووسی، شهین اوجاق علیزاده، (1398). تحلیل پارادوکس در منطق الطیر عطار و روانشناسی یونگ، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(240)، 193-213. magiran.com/p2099153
Leyla Gholampoor Ahangar Kolayee , Mahmoud Tavousi, Shahin Ojagh Alizadeh, (2020). Analysis of paradoxes in Manteghotteir Attar and Jung's psychology, Persian Language and Literature, 72(240), 193-213. magiran.com/p2099153
لیلا غلامپورآهنگرکلایی، محمود طاووسی، شهین اوجاق علیزاده، تحلیل پارادوکس در منطق الطیر عطار و روانشناسی یونگ. نشریه زبان و ادب فارسی، 1398؛ 72(240): 193-213. magiran.com/p2099153
Leyla Gholampoor Ahangar Kolayee , Mahmoud Tavousi, Shahin Ojagh Alizadeh, Analysis of paradoxes in Manteghotteir Attar and Jung's psychology, Persian Language and Literature, 2020; 72(240): 193-213. magiran.com/p2099153
لیلا غلامپورآهنگرکلایی، محمود طاووسی، شهین اوجاق علیزاده، "تحلیل پارادوکس در منطق الطیر عطار و روانشناسی یونگ"، نشریه زبان و ادب فارسی 72، شماره 240 (1398): 193-213. magiran.com/p2099153
Leyla Gholampoor Ahangar Kolayee , Mahmoud Tavousi, Shahin Ojagh Alizadeh, "Analysis of paradoxes in Manteghotteir Attar and Jung's psychology", Persian Language and Literature 72, no.240 (2020): 193-213. magiran.com/p2099153
لیلا غلامپورآهنگرکلایی، محمود طاووسی، شهین اوجاق علیزاده، (1398). 'تحلیل پارادوکس در منطق الطیر عطار و روانشناسی یونگ'، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(240)، صص.193-213. magiran.com/p2099153
Leyla Gholampoor Ahangar Kolayee , Mahmoud Tavousi, Shahin Ojagh Alizadeh, (2020). 'Analysis of paradoxes in Manteghotteir Attar and Jung's psychology', Persian Language and Literature, 72(240), pp.193-213. magiran.com/p2099153
لیلا غلامپورآهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده. "تحلیل پارادوکس در منطق الطیر عطار و روانشناسی یونگ". نشریه زبان و ادب فارسی، 72 ،240 ، 1398، 193-213. magiran.com/p2099153
Leyla Gholampoor Ahangar Kolayee ; Mahmoud Tavousi; Shahin Ojagh Alizadeh. "Analysis of paradoxes in Manteghotteir Attar and Jung's psychology", Persian Language and Literature, 72, 240, 2020, 193-213. magiran.com/p2099153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال