ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا قلاوندی، محسن نورپیشه قدیمی، (1398). بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(240)، 215-239. magiran.com/p2099154
Ziba Ghalavandi , Mohsen Noorpisheh Ghadimi, (2020). An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams, Persian Language and Literature, 72(240), 215-239. magiran.com/p2099154
زیبا قلاوندی، محسن نورپیشه قدیمی، بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس. نشریه زبان و ادب فارسی، 1398؛ 72(240): 215-239. magiran.com/p2099154
Ziba Ghalavandi , Mohsen Noorpisheh Ghadimi, An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams, Persian Language and Literature, 2020; 72(240): 215-239. magiran.com/p2099154
زیبا قلاوندی، محسن نورپیشه قدیمی، "بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس"، نشریه زبان و ادب فارسی 72، شماره 240 (1398): 215-239. magiran.com/p2099154
Ziba Ghalavandi , Mohsen Noorpisheh Ghadimi, "An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams", Persian Language and Literature 72, no.240 (2020): 215-239. magiran.com/p2099154
زیبا قلاوندی، محسن نورپیشه قدیمی، (1398). 'بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس'، نشریه زبان و ادب فارسی، 72(240)، صص.215-239. magiran.com/p2099154
Ziba Ghalavandi , Mohsen Noorpisheh Ghadimi, (2020). 'An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams', Persian Language and Literature, 72(240), pp.215-239. magiran.com/p2099154
زیبا قلاوندی؛ محسن نورپیشه قدیمی. "بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس". نشریه زبان و ادب فارسی، 72 ،240 ، 1398، 215-239. magiran.com/p2099154
Ziba Ghalavandi ; Mohsen Noorpisheh Ghadimi. "An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams", Persian Language and Literature, 72, 240, 2020, 215-239. magiran.com/p2099154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال