ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه امیری، محمدحسین کهائی، (1399). بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17(1)، 39-48. magiran.com/p2099162
Fahime Amiri, Mohammad Hossein Kahaei, (2020). Enhancing Supervised Hyperspectral Unmixing using Spatial Correlation under Nonlinear Mixing Model, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17(1), 39-48. magiran.com/p2099162
فهیمه امیری، محمدحسین کهائی، بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی. مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1399؛ 17(1): 39-48. magiran.com/p2099162
Fahime Amiri, Mohammad Hossein Kahaei, Enhancing Supervised Hyperspectral Unmixing using Spatial Correlation under Nonlinear Mixing Model, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 2020; 17(1): 39-48. magiran.com/p2099162
فهیمه امیری، محمدحسین کهائی، "بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی"، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 17، شماره 1 (1399): 39-48. magiran.com/p2099162
Fahime Amiri, Mohammad Hossein Kahaei, "Enhancing Supervised Hyperspectral Unmixing using Spatial Correlation under Nonlinear Mixing Model", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 17, no.1 (2020): 39-48. magiran.com/p2099162
فهیمه امیری، محمدحسین کهائی، (1399). 'بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی'، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17(1)، صص.39-48. magiran.com/p2099162
Fahime Amiri, Mohammad Hossein Kahaei, (2020). 'Enhancing Supervised Hyperspectral Unmixing using Spatial Correlation under Nonlinear Mixing Model', Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17(1), pp.39-48. magiran.com/p2099162
فهیمه امیری؛ محمدحسین کهائی. "بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی". مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17 ،1 ، 1399، 39-48. magiran.com/p2099162
Fahime Amiri; Mohammad Hossein Kahaei. "Enhancing Supervised Hyperspectral Unmixing using Spatial Correlation under Nonlinear Mixing Model", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17, 1, 2020, 39-48. magiran.com/p2099162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال