ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم علی بیگی، عباس طاهرپور، (1399). کنترل توان در ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه در شبکه های سلولی نسل پنجم تحت اطلاعات غیر دقیق حالت کانال ها، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17(1)، 119-129. magiran.com/p2099169
Maryam Alibeigi, Abbas Taherpour, (2020). Power Control for Underlay Device-to-Device Communications in 5G Cellular Networks under channels uncertainties, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17(1), 119-129. magiran.com/p2099169
مریم علی بیگی، عباس طاهرپور، کنترل توان در ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه در شبکه های سلولی نسل پنجم تحت اطلاعات غیر دقیق حالت کانال ها. مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1399؛ 17(1): 119-129. magiran.com/p2099169
Maryam Alibeigi, Abbas Taherpour, Power Control for Underlay Device-to-Device Communications in 5G Cellular Networks under channels uncertainties, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 2020; 17(1): 119-129. magiran.com/p2099169
مریم علی بیگی، عباس طاهرپور، "کنترل توان در ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه در شبکه های سلولی نسل پنجم تحت اطلاعات غیر دقیق حالت کانال ها"، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 17، شماره 1 (1399): 119-129. magiran.com/p2099169
Maryam Alibeigi, Abbas Taherpour, "Power Control for Underlay Device-to-Device Communications in 5G Cellular Networks under channels uncertainties", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 17, no.1 (2020): 119-129. magiran.com/p2099169
مریم علی بیگی، عباس طاهرپور، (1399). 'کنترل توان در ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه در شبکه های سلولی نسل پنجم تحت اطلاعات غیر دقیق حالت کانال ها'، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17(1)، صص.119-129. magiran.com/p2099169
Maryam Alibeigi, Abbas Taherpour, (2020). 'Power Control for Underlay Device-to-Device Communications in 5G Cellular Networks under channels uncertainties', Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17(1), pp.119-129. magiran.com/p2099169
مریم علی بیگی؛ عباس طاهرپور. "کنترل توان در ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه در شبکه های سلولی نسل پنجم تحت اطلاعات غیر دقیق حالت کانال ها". مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 17 ،1 ، 1399، 119-129. magiran.com/p2099169
Maryam Alibeigi; Abbas Taherpour. "Power Control for Underlay Device-to-Device Communications in 5G Cellular Networks under channels uncertainties", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 17, 1, 2020, 119-129. magiran.com/p2099169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال