ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کشوری، حسین لطف آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی، (1398). همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در رابطه با گروه خودی/غیرخودی: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، 1-17. magiran.com/p2099173
Fatemeh Keshvari, Hossein Lotfabadi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi, (2019). Neural correlates of fairness consideration in children in interaction with their In-/Out-group: An event-related potential study, Advances in Cognitive Science, 21(3), 1-17. magiran.com/p2099173
فاطمه کشوری، حسین لطف آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی، همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در رابطه با گروه خودی/غیرخودی: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(3): 1-17. magiran.com/p2099173
Fatemeh Keshvari, Hossein Lotfabadi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi, Neural correlates of fairness consideration in children in interaction with their In-/Out-group: An event-related potential study, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(3): 1-17. magiran.com/p2099173
فاطمه کشوری، حسین لطف آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی، "همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در رابطه با گروه خودی/غیرخودی: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 3 (1398): 1-17. magiran.com/p2099173
Fatemeh Keshvari, Hossein Lotfabadi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi, "Neural correlates of fairness consideration in children in interaction with their In-/Out-group: An event-related potential study", Advances in Cognitive Science 21, no.3 (2019): 1-17. magiran.com/p2099173
فاطمه کشوری، حسین لطف آبادی، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی، (1398). 'همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در رابطه با گروه خودی/غیرخودی: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، صص.1-17. magiran.com/p2099173
Fatemeh Keshvari, Hossein Lotfabadi, Saeed Imani, Mojtaba Habibi, (2019). 'Neural correlates of fairness consideration in children in interaction with their In-/Out-group: An event-related potential study', Advances in Cognitive Science, 21(3), pp.1-17. magiran.com/p2099173
فاطمه کشوری؛ حسین لطف آبادی؛ سعید ایمانی؛ مجتبی حبیبی. "همبسته های عصب شناختی عدالت در کودکان در رابطه با گروه خودی/غیرخودی: مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،3 ، 1398، 1-17. magiran.com/p2099173
Fatemeh Keshvari; Hossein Lotfabadi; Saeed Imani; Mojtaba Habibi. "Neural correlates of fairness consideration in children in interaction with their In-/Out-group: An event-related potential study", Advances in Cognitive Science, 21, 3, 2019, 1-17. magiran.com/p2099173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال