ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله قدم پور، کبری بیرانوند، (1398). تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، 31-41. magiran.com/p2099175
Ezatollah Ghadampour, Kobra Beiranvand, (2019). Effect of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and self efficacy in students, Advances in Cognitive Science, 21(3), 31-41. magiran.com/p2099175
عزت الله قدم پور، کبری بیرانوند، تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(3): 31-41. magiran.com/p2099175
Ezatollah Ghadampour, Kobra Beiranvand, Effect of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and self efficacy in students, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(3): 31-41. magiran.com/p2099175
عزت الله قدم پور، کبری بیرانوند، "تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 3 (1398): 31-41. magiran.com/p2099175
Ezatollah Ghadampour, Kobra Beiranvand, "Effect of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and self efficacy in students", Advances in Cognitive Science 21, no.3 (2019): 31-41. magiran.com/p2099175
عزت الله قدم پور، کبری بیرانوند، (1398). 'تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، صص.31-41. magiran.com/p2099175
Ezatollah Ghadampour, Kobra Beiranvand, (2019). 'Effect of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and self efficacy in students', Advances in Cognitive Science, 21(3), pp.31-41. magiran.com/p2099175
عزت الله قدم پور؛ کبری بیرانوند. "تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،3 ، 1398، 31-41. magiran.com/p2099175
Ezatollah Ghadampour; Kobra Beiranvand. "Effect of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and self efficacy in students", Advances in Cognitive Science, 21, 3, 2019, 31-41. magiran.com/p2099175
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال