ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده نثاری، هدی منصوریان، علیرضا مرادی، بابک محمدی، میرمحسن پدرام، (1398). مدل سازی ریاضیاتی محاسباتی تصمیم گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی های شناختی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، 84-93. magiran.com/p2099180
Azadeh Nesari, Hoda Mansourian, Alireza Moradi, Babak Mohamadi, Mir Mohsen Pedram, (2019). Computational-mathematical modeling of decision-making using Iowa Gambling Task based on Cognitive Inputs, Advances in Cognitive Science, 21(3), 84-93. magiran.com/p2099180
آزاده نثاری، هدی منصوریان، علیرضا مرادی، بابک محمدی، میرمحسن پدرام، مدل سازی ریاضیاتی محاسباتی تصمیم گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی های شناختی. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1398؛ 21(3): 84-93. magiran.com/p2099180
Azadeh Nesari, Hoda Mansourian, Alireza Moradi, Babak Mohamadi, Mir Mohsen Pedram, Computational-mathematical modeling of decision-making using Iowa Gambling Task based on Cognitive Inputs, Advances in Cognitive Science, 2019; 21(3): 84-93. magiran.com/p2099180
آزاده نثاری، هدی منصوریان، علیرضا مرادی، بابک محمدی، میرمحسن پدرام، "مدل سازی ریاضیاتی محاسباتی تصمیم گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی های شناختی"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 21، شماره 3 (1398): 84-93. magiran.com/p2099180
Azadeh Nesari, Hoda Mansourian, Alireza Moradi, Babak Mohamadi, Mir Mohsen Pedram, "Computational-mathematical modeling of decision-making using Iowa Gambling Task based on Cognitive Inputs", Advances in Cognitive Science 21, no.3 (2019): 84-93. magiran.com/p2099180
آزاده نثاری، هدی منصوریان، علیرضا مرادی، بابک محمدی، میرمحسن پدرام، (1398). 'مدل سازی ریاضیاتی محاسباتی تصمیم گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی های شناختی'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21(3)، صص.84-93. magiran.com/p2099180
Azadeh Nesari, Hoda Mansourian, Alireza Moradi, Babak Mohamadi, Mir Mohsen Pedram, (2019). 'Computational-mathematical modeling of decision-making using Iowa Gambling Task based on Cognitive Inputs', Advances in Cognitive Science, 21(3), pp.84-93. magiran.com/p2099180
آزاده نثاری؛ هدی منصوریان؛ علیرضا مرادی؛ بابک محمدی؛ میرمحسن پدرام. "مدل سازی ریاضیاتی محاسباتی تصمیم گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی های شناختی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 21 ،3 ، 1398، 84-93. magiran.com/p2099180
Azadeh Nesari; Hoda Mansourian; Alireza Moradi; Babak Mohamadi; Mir Mohsen Pedram. "Computational-mathematical modeling of decision-making using Iowa Gambling Task based on Cognitive Inputs", Advances in Cognitive Science, 21, 3, 2019, 84-93. magiran.com/p2099180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال