ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد سیفی، ام لیلا نصرآبادی، (1398). تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(92)، 63-74. magiran.com/p2099233
Behzad Seify , Leila Nasr Abadi, (2020). Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(92), 63-74. magiran.com/p2099233
بهزاد سیفی، ام لیلا نصرآبادی، تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(92): 63-74. magiran.com/p2099233
Behzad Seify , Leila Nasr Abadi, Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2020; 23(92): 63-74. magiran.com/p2099233
بهزاد سیفی، ام لیلا نصرآبادی، "تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 92 (1398): 63-74. magiran.com/p2099233
Behzad Seify , Leila Nasr Abadi, "Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.92 (2020): 63-74. magiran.com/p2099233
بهزاد سیفی، ام لیلا نصرآبادی، (1398). 'تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(92)، صص.63-74. magiran.com/p2099233
Behzad Seify , Leila Nasr Abadi, (2020). 'Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(92), pp.63-74. magiran.com/p2099233
بهزاد سیفی؛ ام لیلا نصرآبادی. "تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،92 ، 1398، 63-74. magiran.com/p2099233
Behzad Seify ; Leila Nasr Abadi. "Maritime Search and Rescue by Warships Waive of International law with emphasis on Function Nedaja", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 92, 2020, 63-74. magiran.com/p2099233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال