ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین فرحبخش، جواد بهنامیان، (1398). حل مسئله مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از تقلیل به مسئله کوله پشتی و ارائه روش ابتکاری مبتنی بر کلاسه بندی حریصانه، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(4)، 89-106. magiran.com/p2099261
Amin Farahbakhsh, Javad Behnamian , (2020). Solving the CVRP with Reduction to Knapsack Problem and Greedy Clustering Heuristic Method, Journal of Industrial Management Perspective, 9(4), 89-106. magiran.com/p2099261
امین فرحبخش، جواد بهنامیان، حل مسئله مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از تقلیل به مسئله کوله پشتی و ارائه روش ابتکاری مبتنی بر کلاسه بندی حریصانه. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1398؛ 9(4): 89-106. magiran.com/p2099261
Amin Farahbakhsh, Javad Behnamian , Solving the CVRP with Reduction to Knapsack Problem and Greedy Clustering Heuristic Method, Journal of Industrial Management Perspective, 2020; 9(4): 89-106. magiran.com/p2099261
امین فرحبخش، جواد بهنامیان، "حل مسئله مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از تقلیل به مسئله کوله پشتی و ارائه روش ابتکاری مبتنی بر کلاسه بندی حریصانه"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 9، شماره 4 (1398): 89-106. magiran.com/p2099261
Amin Farahbakhsh, Javad Behnamian , "Solving the CVRP with Reduction to Knapsack Problem and Greedy Clustering Heuristic Method", Journal of Industrial Management Perspective 9, no.4 (2020): 89-106. magiran.com/p2099261
امین فرحبخش، جواد بهنامیان، (1398). 'حل مسئله مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از تقلیل به مسئله کوله پشتی و ارائه روش ابتکاری مبتنی بر کلاسه بندی حریصانه'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(4)، صص.89-106. magiran.com/p2099261
Amin Farahbakhsh, Javad Behnamian , (2020). 'Solving the CVRP with Reduction to Knapsack Problem and Greedy Clustering Heuristic Method', Journal of Industrial Management Perspective, 9(4), pp.89-106. magiran.com/p2099261
امین فرحبخش؛ جواد بهنامیان. "حل مسئله مسیریابی ظرفیت دار با استفاده از تقلیل به مسئله کوله پشتی و ارائه روش ابتکاری مبتنی بر کلاسه بندی حریصانه". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9 ،4 ، 1398، 89-106. magiran.com/p2099261
Amin Farahbakhsh; Javad Behnamian . "Solving the CVRP with Reduction to Knapsack Problem and Greedy Clustering Heuristic Method", Journal of Industrial Management Perspective, 9, 4, 2020, 89-106. magiran.com/p2099261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال