ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز تاتاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، (1398). بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، 107-123. magiran.com/p2099271
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, (2020). Investigation of hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs from medicinal plant of Malva sylvestrisa )L.( on Cichorium intybus )L.( and Echinochloa crus-galli )L.(, Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), 107-123. magiran.com/p2099271
مهناز تاتاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1398؛ 7(2): 107-123. magiran.com/p2099271
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, Investigation of hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs from medicinal plant of Malva sylvestrisa )L.( on Cichorium intybus )L.( and Echinochloa crus-galli )L.(, Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2020; 7(2): 107-123. magiran.com/p2099271
مهناز تاتاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، "بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 7، شماره 2 (1398): 107-123. magiran.com/p2099271
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, "Investigation of hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs from medicinal plant of Malva sylvestrisa )L.( on Cichorium intybus )L.( and Echinochloa crus-galli )L.(", Journal of Plant Ecosystem Conservation 7, no.2 (2020): 107-123. magiran.com/p2099271
مهناز تاتاری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، زینب اورسجی، مهدی زارعی، (1398). 'بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، صص.107-123. magiran.com/p2099271
Mahnaz Tatari, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Zeinab Avarseji, Mehdi Zarei, (2020). 'Investigation of hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs from medicinal plant of Malva sylvestrisa )L.( on Cichorium intybus )L.( and Echinochloa crus-galli )L.(', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), pp.107-123. magiran.com/p2099271
مهناز تاتاری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ زینب اورسجی؛ مهدی زارعی. "بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7 ،2 ، 1398، 107-123. magiran.com/p2099271
Mahnaz Tatari; Ebrahim Gholamalipour Alamdari; Zeinab Avarseji; Mehdi Zarei. "Investigation of hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs from medicinal plant of Malva sylvestrisa )L.( on Cichorium intybus )L.( and Echinochloa crus-galli )L.(", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7, 2, 2020, 107-123. magiran.com/p2099271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال