ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دریکوند، فرهاد قاسمی آقباش، کامران عادلی، سعید غلامرضایی، (1398). ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان)، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، 237-252. magiran.com/p2099278
Maryam Derikvand, Farhad Ghasemi Aghbash, Kamran Adeli, Saeid Gholamrezaei, (2020). Evaluating the Effect of Khoramzal Highway Construction on Socioeconomic Issues of Forest-Based Rural Households (Case study: Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), 237-252. magiran.com/p2099278
مریم دریکوند، فرهاد قاسمی آقباش، کامران عادلی، سعید غلامرضایی، ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1398؛ 7(2): 237-252. magiran.com/p2099278
Maryam Derikvand, Farhad Ghasemi Aghbash, Kamran Adeli, Saeid Gholamrezaei, Evaluating the Effect of Khoramzal Highway Construction on Socioeconomic Issues of Forest-Based Rural Households (Case study: Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2020; 7(2): 237-252. magiran.com/p2099278
مریم دریکوند، فرهاد قاسمی آقباش، کامران عادلی، سعید غلامرضایی، "ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان)"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 7، شماره 2 (1398): 237-252. magiran.com/p2099278
Maryam Derikvand, Farhad Ghasemi Aghbash, Kamran Adeli, Saeid Gholamrezaei, "Evaluating the Effect of Khoramzal Highway Construction on Socioeconomic Issues of Forest-Based Rural Households (Case study: Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation 7, no.2 (2020): 237-252. magiran.com/p2099278
مریم دریکوند، فرهاد قاسمی آقباش، کامران عادلی، سعید غلامرضایی، (1398). 'ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان)'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، صص.237-252. magiran.com/p2099278
Maryam Derikvand, Farhad Ghasemi Aghbash, Kamran Adeli, Saeid Gholamrezaei, (2020). 'Evaluating the Effect of Khoramzal Highway Construction on Socioeconomic Issues of Forest-Based Rural Households (Case study: Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province)', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), pp.237-252. magiran.com/p2099278
مریم دریکوند؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ کامران عادلی؛ سعید غلامرضایی. "ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان)". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7 ،2 ، 1398، 237-252. magiran.com/p2099278
Maryam Derikvand; Farhad Ghasemi Aghbash; Kamran Adeli; Saeid Gholamrezaei. "Evaluating the Effect of Khoramzal Highway Construction on Socioeconomic Issues of Forest-Based Rural Households (Case study: Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7, 2, 2020, 237-252. magiran.com/p2099278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال