ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سالمی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، حبیب الله ایجباری، (1398). مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella undulate)، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، 275-294. magiran.com/p2099280
Mabobeh Salemi, Nafiseh Mahdi Nezhad, Barat Ali Fakheri, Habibollah Ijbari, (2020). Study of the Morphological and Physiology Variability of Anarshitan Medicinal tree (Tecomella undulate ), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), 275-294. magiran.com/p2099280
محبوبه سالمی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، حبیب الله ایجباری، مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella undulate). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1398؛ 7(2): 275-294. magiran.com/p2099280
Mabobeh Salemi, Nafiseh Mahdi Nezhad, Barat Ali Fakheri, Habibollah Ijbari, Study of the Morphological and Physiology Variability of Anarshitan Medicinal tree (Tecomella undulate ), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2020; 7(2): 275-294. magiran.com/p2099280
محبوبه سالمی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، حبیب الله ایجباری، "مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella undulate)"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 7، شماره 2 (1398): 275-294. magiran.com/p2099280
Mabobeh Salemi, Nafiseh Mahdi Nezhad, Barat Ali Fakheri, Habibollah Ijbari, "Study of the Morphological and Physiology Variability of Anarshitan Medicinal tree (Tecomella undulate )", Journal of Plant Ecosystem Conservation 7, no.2 (2020): 275-294. magiran.com/p2099280
محبوبه سالمی، نفیسه مهدی نژاد، براتعلی فاخری، حبیب الله ایجباری، (1398). 'مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella undulate)'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، صص.275-294. magiran.com/p2099280
Mabobeh Salemi, Nafiseh Mahdi Nezhad, Barat Ali Fakheri, Habibollah Ijbari, (2020). 'Study of the Morphological and Physiology Variability of Anarshitan Medicinal tree (Tecomella undulate )', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), pp.275-294. magiran.com/p2099280
محبوبه سالمی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ حبیب الله ایجباری. "مطالعه تنوع مورفولوژی و فیزیولوژی درخت دارویی انار شیطان (Tecomella undulate)". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7 ،2 ، 1398، 275-294. magiran.com/p2099280
Mabobeh Salemi; Nafiseh Mahdi Nezhad; Barat Ali Fakheri; Habibollah Ijbari. "Study of the Morphological and Physiology Variability of Anarshitan Medicinal tree (Tecomella undulate )", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7, 2, 2020, 275-294. magiran.com/p2099280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال